Покана за заседание на Общинския съвет

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ:

              На 28.04.2023 г. /петък/ от 10. 00 часа в залата на читалище „Нов Живот”,  находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект

ДНЕВЕН РЕД:

              1. Отпускане на еднократна финансова помощ на жители на община Момчилград 

              2. Избор на комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели при Районен съд- Момчилград за мандат 2023г.-2027 г.

              3. Приемане на информация за дейността на НЧ на територията на община Момчилград и за изразходваните от бюджета средства през 2022 година.

              4. Приемане на отчет за изпълнението на общинската програма за закрила на детето за 2022 г. и Програма за закрила на детето за 2023 г.

              5. Продажба на земя –ЧОС на собственика на законно построена върху нея сграда.          

              6. Продажба на земя –ЧОС на собственика на законно построена върху нея сграда .

            7. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост през 2023 година, вземане решение за разпореждане и одобряване на пазарната му оценка.

              8. Промяна на НТП на ЗЗ-представляващ ПИ с идентификатор №81734.21.26 по КК и КР на с. Чуково, общ. Момчилград, с площ 749 кв.м., осма категория, с НТП „нива“ от НТП „нива“ в НТП „трайни насаждения“.

              9. Актуализация на Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост в община Момчилград.

              10. Приемане на годишния баланс на МБАЛ „д-р С. Ростовцев“ ЕООД, гр. Момчилград и „Медицински център - МГ“ ЕООД гр. Момчилград за 2022 г.

              11. Одобряване на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2024-3036 година на община Момчилград.

              12. Приемане на разчет за поименно разпределение на капиталовите разходи през 2023 г. на община Момчилград.

              13. Приемане на разчет на община Момчилград за 2023 г . в условията на неприет ДБ на Република България за 2023 г./РАЗЧЕТ/

              14. Питания и изказвания.

С уважение,

Ерсин Юмер,  /П/

Председател на ОбС

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

26.04.2023 г. – сряда

              14.30 часа по т.1, 3, 4, 10, 12 и 13  от Проекто – дневния ред

1. ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

              15.00 часа по т.3, 4, 10, 12 и 13 от Проекто – дневния

2. ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

              16.00 часа по т.5 , 6, 10, 12 и 13 от Проекто – дневния ред

3. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

27.04.2023 г. - четвъртък

                        14. 30 часа по т.8, 9, 10, 12 и 13 от Проекто – дневния ред

1. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

              15.00 часа по т.1, 5, 6 , 7, 10, 11, 12 и 13 от Проекто – дневния ред

2. ПК по Бюджет, финанси и икономика

              15.30 часа по т.2, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 12 и 13 от Проекто – дневния ред

3. ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

              16.00 часа по т.7, 10, 12 и 13 от Проекто – дневния ред

4. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос