Покана №3 за заседание на ОбС – Момчилград

П О К А Н А №3

22. 03. 2016 г.

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СВИКВАМ:

 

На 29. 03. 2016 г. /вторник/ от 10. 00 часа в залата на читалище „Нов Живот” /бившия ресторант „Розари”/, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния проект:

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Отпускане на еднократна социална помощ на Ф.М. Ю., жител на с. Седефче, общ. Момчилград.
 2. Прекратяване на членството на община Момчилград в Асоциацията на родопските общини.
 3. Разрешение за изготвяне на ПУП – ПЗ за имот №000376 в земл. с. Ралица, общ. Момчилград с ЕКАТТЕ 62147 с местоположение: ПИ в горска територия – частна държавна собственост в района на „Държавно горско стопанство Момчилград”, във връзка с изграждане на стълб за телекомуникационно оборудване и съоръжения на техн. инфраструктура към него на обект: „Базова станция Стръмни рид”.
 4. Разрешение за изготвяне на ПУП – ПЗ за имот №000347 в земл. с. Плешници, общ. Момчилград с ЕКАТТЕ 56767, собственост на Държавен горски фонд, във връзка с изграждане на обществен заслон и посетителски и информационен център.
 5. Определяне броя, вида и местонахождението на общинските жилища по своето предназначение.
 6. Даване разрешение за прокарване на водопровод през ПИ №044009 и ПИ №000140 по КВС на земл. Момчилград до УПИ ІІ, кв. 107 по ПУП на Момчилград.
 7. Одобряване на пазарни оценки на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в община Момчилград през 2016 г., за който има решение за продажба.
 8. Актуализация на Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост в община Момчилград.
 9. Приемане на План за противодействие на тероризма в община Момчилград.
 10. Приемане на годишния баланс на МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев” ЕООД, гр. Момчилград за 2015 г.
 11. Други
 12. Питания.

С уважение,

Юмер Юсеин,

Председател на ОбС – Момчилград

 


 

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

НА ОбС – МОМЧИЛГРАД

 

24. 03. 2016 г. –ЧЕТВЪРТЪК

15. 00 часа по т. 5, 9 и т.10

от Проекто - дневния ред

1.ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности, вероизповедания, наименование на обекти с местно значение и туризъм

16. 00 часа по т. 3, 4, 5, 6, 7, 9 и т.10

от Проекто - дневния ред

2.ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

25. 03. 2016 г. –ПЕТЪК

14. 00 часа по т. 5, 9 и т.10

от Проекто - дневния ред

1.ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

15. 00 часа по т.1, 5, 9 и т.10

от Проекто - дневния ред

2.ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

16. 00 часа по т. 3, 4, 5, 6, 8, 9 и т.10

от Проекто - дневния ред

3. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

28. 03. 2016 г. –ПОНЕДЕЛНИК

15. 00 часа по т. 2, т. 5, 9 и т. 10

от Проекто - дневния ред

1.ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

16. 00 часа по т. 1, 5, 7, 9 и т.10

от Проекто – дневния ред

2.ПК по Бюджет, финанси и икономика

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос