В 3 детски градини ще се реализира проект за разбирателство между религиите

Взаимното разбирателство между религиите и толерантността като начин за преодоляване на различията ще изучават възпитаниците на три детски градини в селата Нановица, Звездел и Груево. Проектът се реализира от Община Момчилград и е финансиран от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства към Министерството на образованието и науката.
Дейностите обхващат 41 деца от ДГ „Щастливо детство” – Звездел, ДГ „Слънце” – Груево и ДГ „Пролет” – Нановица. В процеса активно ще се включат техните учители, родители, както и непедагогически персонал, които ще придобият социокултурни компетентности за различните култури, религии и традиции, характери за региона чрез въвличането им в различни дейности. Целта е да се изградят положителни нагласи към различията още от най-ранна възраст и възпитаване в дух на толерантност, формиране на уважение към различията и недопускане на дискриминация.
В продължение на 12 месеца посетителите на детските градини ще създават условия за интеркултурно образование, формиране на социокултурна компетентност и ефективна социализация. В дългосрочен план се цели да се внедри един успешен модел на интеграция на деца от изолирани групи в образователната система от най-ранна възраст.
По този начин община Момчилград допълнително ще повиши информираността сред целевите групи за ролята на образованието в цялостния процес за успешно развитие на децата.
Предстои подписването на още два договора по одобрени проекти на Община Момчилград. Това са „Детска кухня“ и „За по-добро бъдеще на децата“, финансирани по Програма „Развитие на човешките ресурси“. Проектите са насочени към подпомагане на социално слаби семейства с деца до 3-годишна възраст, посещаващи редовно детските градини и деца, лишени от родителска грижа. Общият брой на обхванатите деца е 35.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос