Информация за успешно изпълнен проект “Възстановяване на туристическа инфраструктура в лесопарк "Момчил юнак"

Информация за успешно изпълнен проект “Възстановяване на туристическа инфраструктура в лесопарк "Момчил юнак", община Момчилград“ по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.402 - МИГ Момчилград – Крумовград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

 Clipboard01

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД успешно изпълни проект “Възстановяване на туристическа инфраструктура в лесопарк "Момчил юнак", община Момчилград“, съгласно АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG06RDNP001-19.402-0004-C01, сключен между Община Момчилград, ДФ „Земеделие” и МИГ - общини Момчилград и Крумовград по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по ПРСР за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Обща стойност на проекта: 45 000,00 лв., от които 40 499,99 лв. от ЕЗФРСР и 4 500,01 лв. национално финансиране.

Период на изпълнение на проекта: 18.10.2022 г. - 30.06.2025 г.

Основната цел на проекта бе да подпомогне развитието на туризма, като възстанови част от туристически маршрут и да създаде условия посетителите ѝ да опознаят част от богатото природно и културно наследство в община Момчилград. Община Момчилград, с реализиране на целта се превърна в атрактивна туристическа дестинация за любителите на природата.

Чрез възстановяване на туристическата инфраструктура в лесопарк "Момчил юнак" бе възстановена част от туристически маршрут, бяха създадени прекрасни условия за отдих, спорт и почивка. Повиши се достъпността до основни природни дадености на територията на Момчилград, което в комбинация с цялостното популяризиране на Общината като туристическа дестинация, спомогна за развитието на туристическата ѝ дейност. Стремежът на общината бе да съумее да се позиционира като атрактивна дестинация със собствен облик и специфичност и с подобряващи се показатели в сферата на туристическия бизнес. С изпълнение на проекта беше осигурено запазването, подчертаването и поддържането на уникалната природна среда и културна специфика на района, също така се допринесе за по-високата привлекателност на територията, като част от цялостна туристическа дестинация в региона.

По време на изпълнението на проекта е ремонтирана част от съществуващата туристическа инфраструктура - стълбища, парапети, каменните зидарии, намиращи се на площадките по стълбището. Възстановено е алейното осветление покрай стълбището, поставени са пейки, кошчета, къщички за птички, стойка за велосипеди и камери за видеонаблюдение.

 

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос