Обява за подбор на съдебни заседатели

Общински съвет – Момчилград набира кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Момчилград за мандат 2023 – 2027 г.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление / Приложение 1/;

2. Подробна автобиография, подписана от кандидата;

3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

4. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

5. Данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;

6. Мотивационно писмо;

7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ; / Приложение 2/;

8. Писмено съгласие / Приложение 3/

9. Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни / Приложение 4/;

10. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г. /ако е приложимо/;

Изисквания към кандидатите:

1. Да са български граждани;

2. Да са на възраст от 21 до 68 години;

3. Да имат настоящ адрес в общината на съдебния район за който кандидатстват;

4. Да имат завършено най-малко средно образование;

5. Да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

6. Да не страдат от психически заболявания.

7. Да не са съдебни заседатели в друг съд;

8. Да не са общински съветници от съдебния район;

9. Да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

10. Да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за които са избрани;

11. Да отговарят на условията на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ - Съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към същия съд;

Място и срок за подаване на документи:

Адрес: в сградата на община Момчилград, ет. 2, стая №5

Подаването на документите се извършва лично. Образци на документите са на разположение на кандидатите в Общински съвет – Момчилград, както и на сайта на Община Момчилград в раздел „Съобщения“.

Телефон за информация: 0885894225

Приложения:

1. Приложение № 1 - Заявление ;

2. Приложение № 2 - Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ ;

3. Приложение № 3 - Писмено съгласие / по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ / ;

4. Приложение № 4 - Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни ;

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос