Покана за заседание на Общинския съвет

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ:

              На 29.11.2023 г. /сряда/ от 10.00 часа в залата на читалище „Нов Живот”,  находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект

ДНЕВЕН РЕД:

            1. Отпускане на еднократна финансова помощ.

            2. Определяне на представител на община Момчилград в ОС на акционерите на МБАЛ „д-р Атанас Дафовски“ АД – Кърджали.

            3. Избор на временна комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Момчилград, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с общинска администрация  за мандат.

            4. Определяне на представител на Общински съвет – Момчилград в Областен съвет за намаляване на риска от бедствия в област Кърджали.

            5. Определяне представители на Общински съвет – Момчилград в Областен съвет за развитие на област Кърджали.

            6. Съгласие за членство на председателя на Общински съвет – Момчилград в НАПОС на Република България.

            7. Определяне на представител на Общински съвет – Момчилград в Общото събрание на НСОРБ.

            8. 1. Отмяна на Решение №33/30 юни 2003г. на ОбС – Момчилград

                2. Вземане Решение за предоставяне за безвъзмездно ползване на имоти –ПОС, находящи се в гр. Момчилград, ул. „Гюмюрджинска“ №22 на Спортен клуб по тенис на маса „Родопи“- гр. Момчилград.

            9. Одобряване на проект на подробен устройствен план – изменение на план за регулация за обект: „ПУП-ИПР за УПИ I и УПИ IX, кв. 48, УПИ I, кв. 51, по ПУП на гр. Момчилград“.

  10. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план за поземлен имот с идент. 17988.9.8 по КККР в землището на с. Груево, м. ОКАРЪ ДЮЗЕНЛИК, общ. Момчилград, обл. Кърджали и извън границите на урбанизираните територии по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и в условията на Глава пета, чл. 17а, ал. 3 от ЗОЗЗ.

  11. Одобряване на проект на подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура (ПУП-ПП за електрозахранващо кабелно трасе) преминаващ през ПИ с идент. 48996.57.11 и 48996.57.12 към ПУП-ПЗ за ПИ с идент. 48996.68.28 по КККР на гр. Момчилград, общ. Момчилград, обл. Кърджали, извън границите на урбанизираните територии съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.

  12. Одобряване на проект на подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура ПУП-ПП за електрозахранващо кабелно трасе преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 48996.52.23, 48996.52.24 и 48996.51.26 и водоснабдяване преминаващо през поземлен имот с идентификатор 48996.52.23 към ПУП-ПЗ за ПИ с идент. 48996.51.16 по КККР на гр. Момчилград, общ. Момчилград, обл. Кърджали, извън границите на урбанизираните територии съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.

            13. Одобряване на проект на подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура ПУП-ПП за електрозахранващо кабелно трасе преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 48996.72.5, 02155.1.105 и 02155.1.91 и водоснабдяване преминаващо през поземлен имот с идентификатор 02155.1.91 към ПУП-ПЗ за ПИ с идент. 02155.1.32 по КККР на с. Багрянка, общ. Момчилград, обл. Кърджали, извън границите на урбанизираните територии съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.

            14. Актуализация на Програма за управление и разпореждане с ПИ общинска собственост в община Момчилград.

            15. Одобряване на промени в структурата на Общинска администрация – Момчилград.

            16. Определяне размера на основните месечни трудови възнаграждения на кметовете на кметства на територията на община Момчилград.

            17. Определяне на основните месечни трудови възнаграждения на Кмета на Общината и на Председателя на Общински съвет – Момчилград.

            18. Информация по чл. 125 от ЗПФ за деветмесечието на 2023 г.

            19. Първа актуализация на Плана за поименно разпределение на капиталовите разходи през 2023 г.на община Момчилград.

            20. Избор на временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели при Районен съд – Момчилград за мандат 2023г.-2027 г.

            21. Избор на членове на постоянни комисии при Общински съвет – Момчилград.

            22. Питания и изказвания.

С уважение,

Ерсин Юмер, (П)

Председател на ОбС

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос