Покана за заседание на Общинския съвет

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам на 19.02.2024 г. (понеделник) от 10.00 часа в залата на читалище „Нов Живот”,  находяща се на ул.„Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект

ДНЕВЕН РЕД:

1. Гласуване на решения по дневния ред на присъствено заседание на Общото събрание „В и К“  ООД, гр. Кърджали.

            2. Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в МБАЛ „д-р Сергей Ростовцев“ ЕООД, гр. Момчилград за 2023 г.

3. Приемане на отчет за дейността на ОбС– Момчилград и неговите постоянни комисии за второто полугодие на 2023 г.

4. Приемане на Отчет на общински план за младежта за 2023 г и Общински план за младежта за 2024 г.

            5. Приемане на годишен отчет за изпълнението на мандатната програма за управление на кмета на община Момчилград за 2023 г.

            6. Приемане на мандатна програма за управление на кмета на община Момчилград за периода 2023-2027 г.

            7. Даване на съгласие за реализиране на проект и включване в местно партньорство по процедура BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие” по Приоритет 3 „Осигуряване на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури” на Програмата за морско дело, рибарство  и аквакултури /ПМДРА/ 2021 - 2027 г.

            8. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти –общинска собственост през 2024 година.

            9. Одобряване на ПО на имоти-частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Момчилград през 2024 г., за които има решение за продажба.

            10. Вземане на решение за разпореждане и одобряване на ПО на имоти включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2024 г.

            11. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в община Момчилград за периода 2024-2027 година.

            12. Разрешение за изработване на проект на ПУП-ПИ с идентификатор 17988.53.8 по КККР на с. Груево, общ. Момчилград, обл. Кърджали, извън границите на урбанизираните територии по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ с цел промяна на предназначението на ЗЗ за неземеделски нужди в условията на Глава пета от Закона за опазване на земеделските земи.

            13. Приемане на план-предложение за поименно разпределение на капиталовите разходи през 2024 г. на община Момчилград.

            14. Приемане на бюджета на община Момчилград за 2024 г.

             15. Питания и изказвания.

С уважение,

Ерсин Юмер,

Председател на ОбС

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

13.02.2024г. –ВТОРНИК

15.30 часа – всички докладни записки постъпили в деловодството на общинския съвет от последното заседание до настоящия момент

1. ПК по Местно самоуправление и нормативна уредба

15.02.2024 г. – ЧЕТВЪРТЪК

              14.00 часа по т. 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 13 и т. 14 от Проекто – дневния ред

1. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

              14.30 часа по т. 2, 4, 5, 6, 10, 11, 13 и т. 14 от Проекто – дневния ред

2. ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

              15.00 часа по т. 2, 4, 5, 6, 10, 11, 13 и т. 14  от Проекто – дневния ред

3. ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

              15.30 часа по т. 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 и т. 14 от Проекто – дневния ред

4. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

16. 02. 2024 г. – ПЕТЪК

14.00 часа по т. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и т. 14 от Проекто – дневния ред

1. ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

              14.30 часа по т. 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 13 и т. 14 от Проекто – дневния ред

2. ПК по Бюджет, финанси и икономика

15.00 часа по т. 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и т. 14 от Проекто – дневния ред

3. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос