Бюджет 2024: Социално ангажиран и инвестиционен за по-добър живот в Момчилград и селата

С мнозинство от 27 общински съветници беше приет Бюджет 2024 на община Момчилград. Той е в размер на 26 420 113 лева, от които 16 365 725 са за делегирани държавни дейности. Основните цели и приоритети при съставянето на бюджета са постоянни - повишаване ефективността от публичните разходи, запазване обхвата и повишаване качеството на предоставяните от общината публични услуги. Специален акцент в бюджета са образование и социални дейности. Друг приоритет е подобряване инфраструктурата на общината чрез реконструкция и обновяване на общински пътища и улици, изграждане на водопроводни мрежи и битова канализация в малки населени места, поддържане чистотата, уличното осветление и озеленяването в цялата в общината. През 2024 година ще се финансират водоснабдявания на населени места, предвидени са ремонт и рехабилитация на улична мрежа, поддържане, ремонт и изграждане на пътища, като за това са заделени малко около 4,5 милиона лева, което е около 17% от Бюджет 2024 на общината за настоящата година. "Бюджетът е реален и изпълним, социално ангажиран и инвестиционен", заяви кметът на община Момчилград Илкнур Кязим. Тя допълни, че при съставяне на финансовата рамка е намерен баланс, който гарантира устойчивост и развитие във всяка сфера. "Както и през предходните години, усилията ни са насочени към подобряване условията за живот, както в града, така и в малките населени места в общината", каза още Илкнур Кязим. Председателят на общинския съвет Ерсин Юмер подчерта, че надеждите и очакванията на хората са насочени към общината и общинския съвет, защото двете институции са най-близо до тях. "Нужно е да реагираме бързо и с адекватни решения. И именно към това ще бъдат насочени нашите усилия", каза Ерсин Юмер.

IMG 3835

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос