Община Момчилград изпълнява проект за повишаване на енергийната ефективност на системите за външно осветление и подобряване наусловията на живот на населението

На 18.08.2023 г. в качеството си на бенефициент, Кмета на Община Момчилград Илкнур Кязим подписа Административен договор № BG-RRP-4.025-0051-C01 (No. ME-C4.13-47/2023.08.30) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG-RRP-4.025-0051 „Повишаване на енергийната ефективност на системите за външно осветление на община Момчилград и подобряване наусловията на живот на населението“, Национален план за възстановяване и устойчивост, BG-RRP-4.025 - ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ - ПОКАНА 1

Договорът бе подписан между Министерството на Енергетиката и Община Момчилград, като общия размер на допустимите разходи е 913 610,04       лв.

Общият размер на предоставеното финансиране чрез Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) е 761 341,67 лв. Общият размер на предоставеното национално съфинансиране е 152 268,37 лв.

            Проектът е насочен към рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление (СВИО) в 8 населени места в община Момчилград, а именно гр. Момчилград, с. Груево, с. Багрянка, с. Соколино, с. Прогрес, с. Равен, с. Нановица и с. Звездел. Според обследване за ЕЕ, проведено на територията на населените места, настоящата СВИО не отговаря на стандарта за улични осветителни уредби, всички осветители са амортизирани, поддръжката е тежка и скъпа, а на много места дори липсва осветление, което създава рискове за безопасността на населението. За да отговори на идентифицираните потребности, проектът си е поставил за цел да доведе до повишаване на ЕЕ в общината чрез технологично обновление и модернизиране на СВИО в обхванатите населени места, което ще доведе до подобряване на условията на живот на населението и ще допринесе за изпълнение на националния приоритет за намаляване на енергийното потребление и на зависимостта от внос на енергийни ресурси в дългосрочен план. Проектът е насочен към две основни целеви групи – жители и посетители на общината, които ще се възползват пряко от основните резултати от изпълнението на проектното предложение, а именно:

 •      подобрено качество на уличното осветление в съответствие с признатите международни стандарти
 •      намалени емисии от въглероден двуокис и подобрено качество на въздуха
 •     повишена безопасност на движение на пешеходци и МПС, както и създадени предпоставки за намаляване на транспортни инциденти и битова престъпност през тъмната част на денонощието
 •      подсигурено спокойствие и сигурност на гражданите.

Основната цел на проекта е повишаване на енергийната ефективност и подобряване на условията на живот на населението в общината чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление в обхванатите населени места.

Така дефинираната обща цел ще се постигне чрез изпълнението на следните специфични цели:

1. Подобряване качеството на уличното осветление в съответствие с признатите международни стандарти, вкл. въвеждане на автоматизирано управление на СВИО и мониторинг на потреблението на електроенергия;

2. Намаляване на емисиите от въглероден двуокис и подобряване на качество на въздуха и състоянието на околната среда;

3. Повишаване на безопасността на движение на пешеходци и МПС и създаване на предпоставки за намаляване на транспортни инциденти и битова престъпност през тъмната част на денонощието;

4. Подсигуряване на спокойствие и сигурност на гражданите;

5. Постигане на икономии на електроенергия;

6. Намаляване на разходите на общината за електроенергия и за поддръжка на СВИО и съответно генериране на спестявания на публичен финансов ресурс в дългосрочен план;

Целите ще бъдат постигнати чрез изпълнението на предвидените проектни дейности. Изпълнението на проекта се очаква да доведе до постигане на цялостно устойчиво развитие в община Момчилград в дългосрочен план, като с подобрената и модернизирана инфраструктура на външно изкуствено осветление ще се постигане икономически растеж, ще се подобри жизнената среда в социален план и ще се подобри опазването на околната среда чрез намаляване на въглеродните емисии.

Очакваните резултати са:

 • Извършена рехабилитация и модернизация на СВИО в следните населени места в община Момчилград: гр. Момчилград, с. Груево, с. Багрянка, с. Соколино, с. Прогрес, с. Равен, с. Нановица и с. Звездел;
 •     Успешно приложени мерки за енергийна ефективност;
 •     Осигурено по-високо ниво на сигурност и спокойствие на населението (пешеходци, колоездачи иводачи на МПС) през тъмните часове от денонощието;
 •     Намалени финансови разходи за общината за поддръжка и ползване на СВИО.
 •      По-голяма надеждност, качество и дълъг живот на осветлението;
 •      Осигурено по-високо светоотдаване на монтираните осветители;
 •      Намалени въглеродни емисиите (CO2) и постигнато по-добро качество на въздуха;
 •      Постигнато съответствие на СВИО с изискванията на приложимите стандарти.

Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца, но не по-късно от 31.03.2025 г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос