Информация за изпълнен проект „Рехабилитация на съществуващи тротоари по улици "26-ти декември" и "Кап. Петко войвода" в гр. Момчилград“

Информация за успешно изпълнен проект  „Рехабилитация на съществуващи тротоари по улици "26-ти декември" и "Кап. Петко войвода" в гр. Момчилград“ по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.634 - МИГ Момчилград - Крумовград – мярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД успешно изпълни проект „Рехабилитация на съществуващи тротоари по улици "26-ти декември" и "Кап. Петко войвода" в гр. Момчилград““, съгласно АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.634-0002-C01, сключен между Община Момчилград, ДФ „Земеделие” и МИГ - общини Момчилград и Крумовград по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Обща стойност на проекта: 129302, 89 лв., от които 116372, 59 лв. от ЕЗФРС и 12930, 30 лв. - национално финансиране.

Период на изпълнение на проекта: 20.07.2023 г. - 30.06.2025 г.

С реализирането на проекта са рехабилитирани части от тротоарните площи на две улици в гр. Момчилград: ул. „26-ти Декември“ и ул. „Кап. Петко войвода“. Инвестиционните дейности по проекта включиха подготовка на земната основа, премахване на съществуващите настилки, полагане на нови тротоарни плочи и нови бетонови бордюри.

Заложените дейностите в проекта бяха насочени към подобряване на транспортно - експлоатационните качества на настилките, с оглед осигуряване условия за безопасност при движението, както на МПС, така и на хора. Изпълнени са предвидените мерки за осигуряване на достъпна среда, отчитаща специфичните нужди на хората с намалена подвижност, в т.ч. на хората с увреждания – направено е скосяване към асфалта и са поставени тактилни плочи. По улица „Кап. Петко войвода“ са изпълнени и предвидените дейности за обособяване на паркинг, който е на нивото на улицата и ще се ползва комбинирано като паркинг и като тротоар.

Успешното приключване на проекта допринесе за подобряване на състоянието и експлоатационните качества на настилките по улиците, повишаване на сигурността на придвижването и използването на улиците, осигуряване на по-голям комфорт и безопасност при движение.

В резултат на изпълнение на проекта са постигнати целите на проекта, а именно: подобрено е състоянието и експлоатационните качества на настилките по улиците „26-ти Декември“ и ул. „Кап. Петко войвода“, повишена е сигурността на придвижването, осигурен е на по-голям комфорт и безопасност при пътуване. В дългосрочен план с изпълнението на проекта ще допринесе за насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и устойчиво икономическо развитие на общината.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос