Покана за заседание на Общинския съвет

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам на 26. 06. 2024 г. (сряда) от 10. 00 часа в залата на читалище „Нов Живот”,  находяща се на ул.„Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект

ДНЕВЕН РЕД:

1. Гласуване на решения по дневен ред на извънредно заседание на Общото събрание „ В и К „ ООД, гр. Кърджали” .

2.Отпускане на еднократна финансова помощ.

3. Отпускане на еднократна финансова помощ на жители на община Момчилград.

4.Издаване на запис на заповед от община Момчилград в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор №BG06RDNP001-7.020-0065-C01 от 11.01.2024 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г. за проект „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на ДГ „Щастливо детство“, гр. Момчилград.

5.Издаване на запис на заповед от община Момчилград в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор №BG06RDNP001-7.020-0065-C01 от 11.01.2024 г., проект „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на ДГ „Щастливо детство“, гр. Момчилград“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

6.Даване на съгласие за продажба на поземлен имот, предаващ се по  силата на улична регулация към УПИ VІІІ, пл. сн.№835, кв. 74 по ПУП  на Момчилград и одобряване на пазарната му оценка.

7.Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост през 2024 г., вземане на решение за разпореждане и одобряване на пазарните оценки им оценки.

8.Промяна характера на част от недвижим имот от частна в публична общинска собственост.

9.Учредяване право на надстрояване на съществуваща едноетажна сграда построена в ПИ с идентификатор 48996.106.31 по КККР на Момчилград.

10.Учредяване право на ползване върху част от общинска земя – благоустроена и укрепена от приобретателя на правото на строеж в УПИ II, кв. 52 по плана на Момчилград.

11.Одобряване на проект на подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура (ПУП-ПП за електрозахранващо кабелно трасе) преминаващ през ПИ с идент. 02155.3.16, 02155.9.29, 02155.10.35, 02155.10.39, 02155.10.130 и 02155.10.64 към ПУП-ПЗ за ПИ с идент. 02155.10.110 по КККР на с. Багрянка, общ. Момчилград, обл. Кърджали, извън границите на урбанизираните територии съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.

12.Одобряване на проект на подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура (ПУП-ПП) за обект: „Канализация за поземлени имоти с идентигикатори 48996.500.30, 48996.500.31, 48996.500.32, 48996.500.33, 48996.500.34, 48996.500.35 и 48996.500.36 до съществуваща ревизионна шахта (РШ) на канализация в Лесопарк „Момчил юнак“ гр. Момчилград“  с трасе преминаващо през ПИ с идент. 48996.500.33, 48996.500.34, 48996.500.35 и 48996.500.36, и ПИ с идент. 48996.500.48 и 48996.500.50 по КККР на гр. Момчилград,  извън границите на урбанизираните територии съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.

13.Одобряване на проект на подробен устройствен план за изменение на план за регулация и застрояване в урбанизирана територия „Ваканционно селище „Соколци” в землището на с. Гургулица, общ. Момчилград, обл. Кърджали, съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.

14.Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план за поземлени имоти с идентификатори 17988.51.36 и  17988.51.44 по КККР на с. Груево, общ. Момчилград, обл. Кърджали, извън границите на урбанизираните територии по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ с цел промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в условията на Глава пета от Закона за опазване на земеделските земи.

15.Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор 48996.39.150 по КККР на гр. Момчилград, общ. Момчилград, обл. Кърджали, извън границите на урбанизираните територии по реда на чл. 124а, ал.1 от ЗУТ с цел промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в условията на Глава пета от Закона за опазване на земеделските земи.

16 Разрешение за изработване на проект на подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура (ПУП-ПП) за електрификация за обект: „Електрозахранващо кабелно трасе за поземлени имоти с идентификатори 02155.1.70, 02155.1.72, 02155.1.74, 02155.1.86 и 02155.1.88 по ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №84/13.03.2009 г. на Кмета на Община Момчилград (преходни ПУП, одобрени със Заповед №196/19.06.2006 г. и Заповед №140/20.05.2004 г. на Кмета на Община Момчилград) с трасе преминаващо през ПИ с идент. 02155.1.93 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ по КККР на с. Багрянка,  извън границите на урбанизираните територии съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ.

17.Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор 65961.3.4 по КККР на с. Седлари, общ. Момчилград, обл. Кърджали, извън границите на урбанизираните територии по реда на чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията с цел промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в условията на Глава пета от Закона за опазване на земеделските земи.

18.Искане за допускане от ОбС-Момчилград по предложение на кмета на Община Момчилград по реда на §9 от Преходните и Заключителни разпоредби на Наредба №7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони за УПИ VII12,17,18,19 (ПИ с идент. 48996.38.12, 48996.38.17, 48996.38.18, 48996.38.19 по КККР на гр. Момчилград, одобрени със Заповед №РД-18-275/03.05.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК), кв. 157 по ПУП–ИПРЗ на гр. Момчилград, одобрен със Заповед №РД-19-84/05.03.2024 г.

19. Разрешение за изработване на проекти за изменение на действащ общ устройствен план на Община Момчилград, одобрен с Решение №62 от Протокол №6/25.04.2019 г. на ОбС Момчилград във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ (настъпят съществени промени в обществено-икономическите или устройствените условия, при които е бил съставен планът) и на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ.

20.Разпределение и разходване на месечните обезпечения и отчисления за 2024 г. по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

21. Питания и изказвания.

С уважение,

Ерсин Юмер,  (П)

Председател на ОбС

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

20. 06. 2024г. - ЧЕТВЪРТЪК

15. 30 часа – всички докладни записки постъпили в деловодството на общинския съвет от последното заседание до настоящия момент

1.ПК по Местно самоуправление и нормативна уредба

24. 06. 2024 г. – ПОНЕДЕЛНИК

13.45 часа по т. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и т. 20 от Проекто – дневния ред

1.ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

              14.30 часа по т. 2, 3, 19 и т. 20  от Проекто – дневния ред

2.ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

              15. 00 часа по т. 1, 8, 16, 17, 19 и т. 20 от Проекто – дневния ред

3.ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

25. 06. 2024 г. – ВТОРНИК

              14. 00 часа по т. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 и т. 20   от Проекто – дневния ред

1.ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

14. 45 часа по т. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и т. 20   от Проекто – дневния ред

2.ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

              15.30 часа по т. 4, 5, 19 и т. 20   от Проекто – дневния ред

3.ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

              16. 00 часа по т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 19 и т. 20  от Проекто – дневния ред

4.ПК по Бюджет, финанси и икономика

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос