П О К А Н А №6 за заседание на ОбС – Момчилград

П О К А Н А   №6

24.  06.  2016 г.

              На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ:

           На  30. 06. 2016 г. /четвъртък/ от 10. 00 часа в залата на читалище „Нов Живот” /бившия ресторант „Розари”/, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект:

                

ДНЕВЕН РЕД:

                  1. Съгласуване на позиция и даване на мандат  на Кмета на община Момчилград за участие в извънредно заседание на „Асоциация по ВиК – на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – гр. Кърджали”.

                  2. Предложение за определяне на средищните училища от община Момчилград през 2016/2017 г. учебна година.

                  3. Удължаване срока на Договор за отстъпено право за строеж върху недвижим имот –частна общинска собственост, от 02.06.2009 г., сключен между община Момчилград и Нургюн Рамадан Мехмед от гр. Момчилград.

                  4. Даване на предварително съгласие за прокарване на Ел и В и К трасета до ПИ №48996.501.63 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ в местност „Мамулица”, землище Момчилград, през имоти публична общинска собственост в полза на Риза Юзджан Юсеин за инвестиционни намерения.

                  5. Одобряване на ПУП – ПП за обект „Укрепване на републикански път ІІ – 59 „ Момчилград – Крумовград - Ивайловград”, участък от км. 18+250 до км. 18+820” в землище на с. Карамфил, община Момчилград, собственост на МЗГ - ДА.

                  6. Одобряване на ПУП – ПП за В и К и ЕЛ – схеми на елементите на техническата инфраструктура към ПУП – ПЗ за обект: „ПУП – ПЗ на ПИ №000748, местност „ЯВЛ. 1159”, в землището на с. Загорско, общ. Момчилград.”

                  7. Одобряване на ПУП – ПП за В и К и ЕЛ – схеми на елементите на техническата инфраструктура към ПУП – ПЗ за обект: „ПУП – ПЗ имот №019, масив 036, местност „Келлик”, в землището на гр. Момчилград, общ. Момчилград.”

                  8. Допускане изработването на изменение на ПУП – ПРЗ на част от плана на гр. Момчилград, обхващащ УПИ ХVІІ и УПИ ХХІХ в квартал 4 по ПУП на гр. Момчилград.

                  9. Допускане изработването на изменение на ПУП – ПРЗ на част от плана на гр. Момчилград, обхващащ квартал 53, УПИ І, УПИ VІІ, УПИ VІІІ, УПИ ХІV и УПИ ХV по ПУП на гр. Момчилград.

                  10. Допускане изработването на изменение на ПУП – ПРЗ на част от плана на гр. Момчилград, обхващащ квартали 109, 110, 111 и 112 /кв. Мамулица/ по ПУП на гр. Момчилград.

                  11. Разрешение за изготвяне на ПУП – ПЗ за поземлен имот №003040 землището на с. Соколино, ЕКАТТЕ 67882, м. „Казал”, община Момчилград, собственост на Билял Байрям Адем и одобряване на задание за проектиране, във връзка с промяна предназначението на имота от ЗЗ – пасище, мера, десета категория в имот за неземеделски нужди и отреждането му за предимно производствена зона – Пп.

                  12. Разрешение за изготвяне на ПУП – ПЗ и съответните схеми на техническата инфраструктура за поземлен имот №024002 землището на с. Чуково, ЕКАТТЕ 81734, м. „Къркаджак”, община Момчилград, собственост на Орхан  Мустафа Хасан и одобряване на задание за проектиране, във връзка с промяна предназначението на имота от ЗЗ – нива, осма категория в имот за неземеделски нужди и отреждането му за предимно производствена зона – Пп.

                  13. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост в община Момчилград.

                  14. Преименуване на стадион „Родопи” – гр. Момчилград.

                  15. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Момчилград през 2016 г., вземане на решение за разпореждане и одобряване на пазарната му оценка.

                  16. Други.

                  17. Питания.

С уважение,

ЮМЕР ЮСЕИН,

Председател на ОбС - Момчилград

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

НА ОбС – МОМЧИЛГРАД

27. 06. 2016 г. –ПОНЕДЕЛНИК

15. 00 часа по т. 2  и т. 14   от Проекто - дневния ред

1.ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности,  вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

15. 30 часа по т. 14

от Проекто - дневния ред

2.ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

16. 00 часа по т. 3  и т. 14

от Проекто - дневния ред

3.ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

28. 06. 2016 г. –ВТОРНИК

15. 00 часа по т. 11, 12 , 13 , и т. 14

от Проекто - дневния ред

1.ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

16.00 часа по т. 14

от Проекто - дневния ред

2.ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

29. 06. 2016 г. –СРЯДА

15. 30 часа по т.1 , 14  и т. 15

от Проекто - дневния ред

1.ПК по Бюджет, финанси и икономика

16. 00 часа по т. 3 , 4 ,  5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 14  и т. 15

от Проекто - дневния ред

2.ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград или в стая №5 !

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос