П О К А Н А №7 за заседание на ОбС – Момчилград на 29. 07. 2016 г.

П О К А Н А №7

22. 07. 2016 г.

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СВИКВАМ:

 

На 29. 07. 2016 г. /петък/ от 10. 00 часа в залата на читалище „Нов Живот” /бившия ресторант „Розари”/, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния проект:

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Определяне на броя на групите и броя на децата и учениците в групите на детските градини и обслужващите звена на територията на община Момчилград за учебната 2016/2017 г.

2. Даване на разрешение в училищата на територията на община Момчилград да се утвърдят паралелки с брой на учениците по – малък от минималния съгласно Наредба №7/29.12. 2000 г. и определяне на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по ЕРС за съответната дейност за учебната 2016 /2017 г.

3. Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Момчилград за периода 2016-2010 г.

4. Предаване за управление на изградените от община Момчилград В и К системи и съоръжения – ПОС на „Асоциацията по В и К с обособена територия на „ВиК” на „ВиК”, гр. Кърджали”

5. Даване предварително съгласие за прокарване на Ел трасе до ПИ №48996.501.43 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ в местност „Мамулица”, землище Момчилград през имоти ПОС в полза на Мохамед Исмет Мехмед за ивестиционни намерения.

6. Прилагане разпоредбите на чл. 25, ал. 3, т. 1 и ал. 5 от ЗСПЗЗ за приемане на решение за изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на мери и пасища- ПОС засягащи се от обект „Нова въздушна електропрроводна линия 400 кV п/ст „Марица - изток” (Република България) –п/ст „Неа Санта” (Република Гърция) на територията на Република България”.

7. Даване предварително съгласие за преминаването на трасето на обект Нова въздушна електропрроводна линия 400 кV п/ст „Марица - изток” (Република България) –п/ст „Неа Санта” (Република Гърция) на територията на Република България” през ЗЗ от ОПФ, местни и полски пътища.

8. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост в община Момчилград през 2016 г., вземане на решение ра разпореждане и одобряване на пазарните им оценки.

9. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост в община Момчилград.

10. Определяне маломерните имоти от Общински поземлен фонд по землища на територията на община Момчилград.

11. Изразяване на съгласие за обособяване на полски път от имот – частна общинска собственост.

12. Разрешение за изготвяне на ПУП – ПЗ и ПУП –ПП за съответните схеми на техническата инфраструктура за поземлен имот №010032 в землището на с. Груево, ЕКАТТЕ 17988, м. „Бюк Кая”, община Момчилград, собственост на Бирджан Мюмюн Емин и одобряване на задание за проектиране, във връзка с промяна предназначението на имота от ЗЗ – нива, десета категория в имот за неземеделски нужди и отреждането му за предимно производствена зона – Пп.

13. Разрешение за изготвяне на ПУП – ПЗ и ПУП –ПП за съответните схеми на техническата инфраструктура за поземлен имот №000050 в землището на с. Пиявец, ЕКАТТЕ 56575, м. „Ев алтъ”, община Момчилград, собственост на Фикрет Бекир Мехмед и одобряване на задание за проектиране, във връзка с промяна предназначението на имота от ЗЗ – нива, десета категория в имот за неземеделски нужди и отреждането му за предимно производствена зона – Пп.

14. Одобряване на ПУП- ПП на елементи на техническата инфраструктура за обект: „Допълнително водоснабдяване на с. Равен и с. Кедикчал”, в землището на с. Равен и с. Чобанка, общ. Момчилград.

15. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Момчилград.

16. Отчет за командировъчните на Кмета на общината и на Председателя на общинския съвет за първото полугодие на 2016 г.

17. Информация по чл. 125 от Закона за публичните финанси за второто тримесечие на 2016 г.

18. Отчет за касовото изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2016 г.

. 19. Други.

20. Питания.

С уважение,

 

ЮМЕР ЮСЕИН,

Председател на ОбС - Момчилград

 


ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

НА ОбС – МОМЧИЛГРАД

 

26. 07. 2016 г. –ВТОРНИК

14. 00 часа по т. 1, 2, 3, 17 и т.18

от Проекто - дневния ред

1.ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности, вероизповедания, наименование на обекти с местно значение и туризъм

15. 00 часа по т. 3, 17 и т. 18

от Проекто - дневния ред

2.ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

15. 30 часа по т. 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17 и т.18

от Проекто - дневния ред

3. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

 

27. 07. 2016 г. –СРЯДА

15. 30 часа по т. 3, 17 и т. 18

от Проекто - дневния ред

1. ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

16. 00 часа по т. 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 17 и т.18

от Проекто - дневния ред

2.ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

 

28. 07. 2016 г. –ЧЕТВЪРТЪК

15. 30 часа по т. 3, 17 и т. 18

от Проекто - дневния ред

1.ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

16. 00 часа по т.2, 3, 8, 15, 16, 17 и т. 18

от Проекто - дневния ред

2. ПК по Бюджет, финанси и икономика

 

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград или в стая №5 !

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос