В Момчилград ще подобряват образованието на за деца от малцинствата

Кметът на община Момчилград Сунай Хасан подписа договор за реализирането на проект „Равен старт за децата на община Момчилград чрез подобряване на образованието и грижите в ранна детска възраст“. Той е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 г. и е на стойност 499 986 лева. Основна цел е подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение на децата от етническите малцинства в община Момчилград. При реализирането на проекта ще бъдат постигнати и специфични цели като осигуряване на приятелска и креативна среда за включване и обучение на децата от ромски произход и тези от семейства в неравностойно положение. Ще се повиши информираността и стимулира мотивацията на малцинствените групи за осъзнаване ролята на образованието. Ще бъдат създадени условия за успешна социализация на децата от етническите малцинства и ще се засили мотивацията на децата и родители за участие в образователния процес.

Предвидените дейности по проекта са работа с родители от етническите малцинства, които възпрепятстват децата си подлежащи на задължителна предучилищна подготовка от редовно посещаване на детска градина. Ще се подобри образователната среда. Предвидено е допълнително обучение по български език за деца, за които българският не е майчин. В същото време ще се създадат ателиета за съхраняване и развиване на културната идентичност. Ще се насърчи участието на родителите във възпитателния процес.

Проектът ще се изпълнява от община Момчилград в партньорство с читалище „Нов живот” и със седемте детски градини на територията на общината. Три от тях са в града, а останалите в селата Груево, Равен, Нановица и Звездел.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос