П О К А Н А №8 за заседание на ОбС-Момчилград на 29.09.2016 г.

  

П О К А Н А   №8

 20.  09.  2016 г.

 

            На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ:

         На  29. 09. 2016 г. /четвъртък/ от 10. 00 часа в залата на читалище „Нов Живот” /бившия ресторант „Розари”/, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект:

                

ДНЕВЕН РЕД:

 

               1. Кандидатстване на НЧ „Нов живот - 1926” гр. Момчилград по ПРСР за периода 2014 -2020 г. с проектно предложение ”Ремонт, оборудване и обзавеждане на Народно Читалище „Нов живот 1926” гр. Момчилград”.

               2. Кандидатстване на община Момчилград по ПРСР за периода 2014-2020 г. с проектно предложение ”Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в гр. Момчилград”.

               3. Кандидатстване на община Момчилград по ПРСР за периода 2014-2020 г. с проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища в община Момчилград”.

               4. Кандидатстване на община Момчилград по ПРСР за периода 2014-2020 г. с проектно предложение „Реконструкция, рехабилитация и изграждане на водоснабдителни системи и съоръжения в населените места на община Момчилград”.

               5. Кандидатстване с проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001 – 2.05 „Активно включване” на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.

               6. Преобразуване на Обединен детски комплекс, гр. Момчилград в Център за подкрепа на личностното развитие – ОДК, гр. Момчилград и приемане на Правилник за дейността на ЦПЛР – ОДК Момчилград.

               7. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2016 г.

               8. Предварително съгласие за преминаване през ЗЗ от ОПФ във връзка с утвърждаване на трасе и площадка и смяна предназначението на части от имоти за изграждане на обект: „Довеждащ колектор за отпадъчни води от с. Соколино до съществуваща ревизионна шахта пред завод „Върбица”, гр. Момчилград”.

               9. Предварително съгласие за преминаване през ЗЗ от ОПФ във връзка с утвърждаване на трасе и площадка, и смяна предназначението на част от имот за изграждане на обект: „Допълнително водоснабдяване на с. Равен и с. Чобанка, мах. Кедикчал”.

               10. 1. Обявяване на имоти – ПОС в ЧОС;2. Безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата имоти – ЧОС, които се засягат от строителството на обект „Укрепване на републикански път ІІ- 59 „Момчилград – Крумовград- Ивайловград” участък от км. 18+250 до км. 18+820”.

               11. Даване съгласие за безвъзмездно прехвърляне на имоти – частна държавна собственост по КВС на землище Неофит Бозвелиево в полза на община Момчилград.

               12. Актуализация на Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти -общинска собственост през 2016 година и вземане на решение за отдаване под наем насъщите за монтиране на базови станции на GSM оператор.

               13. Актуализация на Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост в община Момчилград.

               14. Разрешение за изготвяне на ПУП – ПЗ и съответните схеми на техн. инфраструктура за ПИ №20, масив №501 по плана на новообразуваните имоти в м. „Мамулица”, земл. Момчилград, собственост на Али Хасан Али, във връзка с промяна предназначението на имота от ЗЗ по §4 от ЗСПЗЗ в имот за неземеделски нужди и отреждането му за жилищна зона – Жм с ниско етажно застрояване.

               15. Разрешение за изготвяне на ПУП – ПЗ и съответните схеми на техн. инфраструктура за ПИ №14, масив №501 по плана на новообразуваните имоти в м. „Мамулица”, земл. Момчилград, собственост на Мехмед Бахтияр Хасан, във връзка с промяна предназначението на имота от ЗЗ по §4  в имот за неземеделски нужди и отреждането му за жилищна зона – Жм с ниско етажно застрояване.

               16. Разрешение за изготвяне на ПУП – ПЗ и съответните схеми на техн. инфраструктура за имоти: 0510451 051060 и 051057 в землище на с. Груево, местности съответно: „Бузаллък” и „Кору ичи”, ЕКАТТЕ 17988, община Момчилград, собственост на „Централ” ЕООД представлявано от Селма Акиф Акиф, одобряване на задание за проектиране, във връзка с промяна предназначението на имотите от земеделска земя в имоти за неземеделски нужди и отреждането им за „Обществено – обслужващи и рекреационни дейности” – СОП.

               17. Други.

18. Питания.

С уважение,

ЮМЕР ЮСЕИН,     /П/

Председател на ОбС - Момчилград

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

НА ОбС – МОМЧИЛГРАД

26. 09. 2016 г. –ПОНЕДЕЛНИК

15. 00 часа по т. 6   

от Проекто - дневния ред

1.ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

15. 30 часа по т. 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15 и т. 16  

от Проекто - дневния ред

2. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

27. 09. 2016 г. –ВТОРНИК

15. 30 часа по т. 5 и т. 6

  от Проекто - дневния ред

1. ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

16. 00 часа по т. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11

от Проекто - дневния ред

2.ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

     28. 09. 2016 г. –СРЯДА

15. 00 часа по т. 5, 6 

от Проекто - дневния ред

1. ПК по Бюджет, финанси и икономика

15. 30 часа по т.1 и т. 6

от Проекто - дневния ред

2.ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности,  вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

16. 00 часа по т. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 и т. 16   

от Проекто - дневния ред

3.ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

 

 

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград или в стая №5 !

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос