П О К А Н А №9 за заседание на ОС Момчилград на 27. 10. 2016 г.

П О К А Н А   №9

21. 10.  2016 г.

            На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ:

         На  27. 10. 2016 г. /четвъртък/ от 10. 00 часа в залата на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект:

ДНЕВЕН РЕД:

               1. Отпускане на еднократна социална помощ на жител на гр. Момчилград /Б. К. М./

               2. Актуализация на Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост в община Момчилград.

               3. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с поземлени имоти - общинска собственост в община Момчилград през 2016 година и вземане на решение за разпореждане и одобряване на пазарна оценка.

               4. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Момчилград през 2016 г., вземане на решение за разпореждане и одобряване на пазарни оценки.

               5. Даване на съгласие за продажба на общински ПИ №2020, кв. 111 по действащия ПУП на Момчилград, предаващ се по силата на улична регулация към УПИ ХІІ1909,2020, кв. 111 и одобряване на пазарна оценка.

               6. Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината.

               7. Обявяване на УПИ ХХХІV, ХХХІХ, ХL и ХLІ, кв. 21, за които има одобрен ПУП – ПР за публична общинска собственост.

               8. Прилагане разпоредбите на чл. 25, ал. 3, т. 1 и ал. 5 от ЗСПЗЗ за приемане на решение за изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на мери и пасища- ПОС засягащи се от обект „Нова въздушна електропрроводна линия 400 кV п/ст „Марица - изток” (Република България) –п/ст „Неа Санта” (Република Гърция) на територията на Република България”. /докладна записка с изх. №134/22.07.2016 г и вх. №171 от 22.07. 2016 г., т. 6 от заседание на общ. съвет от 29. 07. 2016 г /

               9. Даване предварително съгласие за преминаването на трасето на обект Нова въздушна електропрроводна линия 400 кV п/ст „Марица - изток” (Република България) –п/ст „Неа Санта” (Република Гърция) на територията на Република България” през ЗЗ от ОПФ, местни и полски пътища. –/докладна записка с изх. №133/22.07.2016 г и вх. №170 от 22.07. 2016 г., т. 7 от заседание на общ. съвет от 29. 07. 2016 г /

               10. Разрешение за изготвяне на ПУП – ПЗ и съответните схеми на техническата инфраструктура за ПИ 039149, м. „Дере Кенар”, в землището на гр. Момчилград с ЕКАТТЕ 48996, собственост на Садифе Мустафа Али, във връзка с промяна предназначението на имота от ЗЗ в имот за неземеделски нужди и отреждането му за жилищна зона – Жм с ниско етажно застрояване.

               11. Разрешение за изготвяне на ПУП – ПЗ и съответните схеми на техническата инфраструктура за ПИ №118, масив №501 по плана на новообразуваните имоти в м. Мамулица, землището на гр. Момчилград, собственост на Селахаттин Баръшсевер, във връзка с промяна предназначението на имота от ЗЗ по §4 от ЗСПЗЗ в имот за неземеделски нужди и отреждането му за жилищна зона – Жм с ниско етажно застрояване.

               12. Одобряване на ПУП – ПП с ЕЛ- схема на елементите на техническата инфраструктура към ПУП – ПЗ за обект: „Трасе кабелна линия НН от ТП 25 до ПИ №63, масив 0501 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ в м. „Мамулица”, землище на гр. Момчилград, община Момчилград.”

               13. Упълномощаване на Кмета на община Момчилград за издаване на запис на заповед в полза на Агенция за социално подпомагане – Управляващ орган по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България, като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансовото плащане по проект BG05FOP001-3.002-0132-С01 „Осигуряване на топъл обяд в община Момчилград”, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05FOP001-3.002-0132-С01 „Осигуряване на топъл обяд-2016”

               14. Други

15. Питания.

С уважение,

ЮМЕР ЮСЕИН,(П)

Председател на ОбС – Момчилград

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

НА ОбС – МОМЧИЛГРАД

25. 10. 2016 г. –ВТОРНИК

14. 00 часа по т. 8, 9   

от Проекто - дневния ред

1.ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

15. 00 часа по т.7, 8, 9 и т. 13

от Проекто - дневния ред

2. ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

15. 30 часа по т. 1, 8, 9

  от Проекто - дневния ред

3. ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

16. 00 часа по т. 2, 3, 8, 9, 10 и т.11  

от Проекто - дневния ред

4. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

    26. 10. 2016 г. –СРЯДА

14. 00 часа по т. 1, 3, 4,  5, 6, 8, 9 и т. 13

от Проекто - дневния ред

1. ПК по Бюджет, финанси и икономика

15. 00 часа по т. 8, 9 

от Проекто - дневния ред

2. ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности,  вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

16. 00 часа по т. 4, 5, 6, 8, 9 10, 11 и т. 12      

от Проекто - дневния ред

3. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград или в стая №5 !

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос