Покана за заседание на ОбС–Момчилград на 30.11.2016г.

П О К А Н А №10

23. 11. 2016 г.

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СВИКВАМ:

 

На 30. 11. 2016 г. /сряда/ от 10. 00 часа в залата на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния проект:

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Приемане отчет за дейността на Общински съвет – Момчилград и неговите постоянни комисии за периода от м. ноември 2015 г. до м. юни 2016 г.

2. Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Момчилград.

3. - 1. Даване на предварително съгласие за преминаването на трасето на обект ”Нова въздушна електропроводна линия 400kV п/ст „Марица-изток” (Република България) – п/ст „Неа Санта” (Република Гърция) на територията на Република България” през земеделски земи от ОПФ – пасище, мера, нива и полски път в земл. Върхари.

- 2. Прилагане разпоредбите на чл. 25, ал. 3, т. 1 и ал. 5 от ЗСПЗЗ за приемане на решение за изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на мери и пасища- публична общинска собственост засягащи се от обект ”Нова въздушна електропроводна линия 400kV п/ст „Марица-изток” (Република България) – п/ст „Неа Санта” (Република Гърция) на територията на Република България” през земеделски земи от ОПФ – пасище, мера, нива и полски път в земл. Върхари.

4. -1. Даване на съгласие за делба на имот №004104 по КВС на земл. Балабаново с цел осигуряване на достъп до ПИ №004163 – собственост на Сергей Хубенов;

-2. Даване предварително съгласие за прокарване на Ел и ВиК трасета до имот №004163 по КВС на земл. Балабаново през имоти от ОПФ в полза на Сергей Хубенов за инвестиционни намерения.

5. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Момчилград през 2016 г., вземане на решение за разпореждане и одобряване на пазарни оценки.

6. Актуализация на Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост в община Момчилград.

7. Предложение за предоставяне на земеделска земя по реда на §27 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ от Общински поземлен фонд с признато право на възстановяване във възстановими граници с решение по чл. 18ж, ал. 1 от Общинска служба по Земеделие.

8. Разрешение за изготвяне на ПУП – ПЗ и съответните схеми на техническата инфраструктура за ПИ №000265 земл. на с. Постник, ЕКАТТЕ 57892, м. „Дора балък”, общ. Момчилград, собственост на Мюмюн Шабан и одобряване на задание за проектиране, във връзка с промяна предназначението на имота от ЗЗ – нива, девета категория в имот за неземеделски нужди и отреждането му за предимно производствена зона – Пп.

9. Разрешение за изготвяне на ПУП – ПЗ и съответните схеми на техническата инфраструктура за ПИ №073014, земл. на гр. Момчилград, ЕКАТТЕ 48996, м. „Дут лукъ”, общ. Момчилград, собственост на „Мах 2000” ООД с управител Орхан Юсеин и одобряване на задание за проектиране, във връзка с промяна предназначението на имота от ЗЗ в имот за неземеделски нужди и отреждането му за „Смесена устройствена зона”

10. Промени в Наредбата за рекламната дейност на територията на община Момчилград.

11. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Момчилград.

12. Информация по чл. 125 от Закона за публичните финанси за трето тримесечие на 2016 г.

13. Приемане на окончателна актуализация на плана за поименно разпределение на капиталовите разходи през 2016 г. на община Момчилград.

14. Други

15. Питания.

С уважение,

ЮМЕР ЮСЕИН,

Председател на ОбС – Момчилград

 

 

 

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОбС – МОМЧИЛГРАД

 

25. 11. 2016 г. – ПЕТЪК

14. 30 часа по т. 13

от Проекто - дневния ред

1.ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

15. 00 часа по т.1, 4, 10, 11, 13

от Проекто - дневния ред

2. ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

16. 00 часа по т. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13

от Проекто - дневния ред

3. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

28. 11. 2016 г. – ПОНЕДЕЛНИК

15. 00 часа по т. 2, 13

от Проекто - дневния ред

1. ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

16. 00 часа по т. 3, 5, 8, 9, 13

от Проекто - дневния ред

2. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

 

29. 11. 2016 г. – ВТОРНИК

15. 00 часа по т. 2, 13

от Проекто - дневния ред

1. ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности, вероизповедания, наименование на обекти с местно значение и туризъм

16. 00 часа по т. 5, 11, 12, 13

от Проекто - дневния ред

2. ПК по Бюджет, финанси и икономика

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград или в стая №5 !

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос