ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС–МОМЧИЛГРАД НА 28.12.2016 г.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ:

 

         На  28. 12. 2016 г. /сряда/ от 10. 00 часа в залата на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект:

                

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Промени в Наредбата за реда и условията за поставяне на временни преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община

2. Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Момчилград.

3. Определянето на такси за битови отпадъци за 2017 г. в община Момчилград съгласно чл.66 от ЗМДТ и чл.21 от Наредбата за местните такси и цени на услуги на територията на община Момчилград и одобряване на план-сметка за необходимите приходи и разходи за сметосъбиране, сметоизвозване, почистване на територии за обществено ползване, транспортиране на битови отпадъци до с. Вишеград, отчисления по чл.60, чл.64е от ЗУО и др.

4. Изменение и допълнение в окончателната актуализация на плана за поименно разпределение на капиталовите разходи  през 2016 г. на община Момчилград  

5. Актуализация на бюджета на община Момчилград за 2016 г.

6. Други.

7. Питания.

С уважение,

ЮМЕР ЮСЕИН,           (П)

Председател на ОбС – Момчилград

 

 

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

НА ОбС – МОМЧИЛГРАД

22. 12. 2016 г. – ЧЕТВЪРТЪК

14. 30 часа по т. 3, 4 и 5 от Проекто - дневния ред

1.ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

15. 30 часа по т. 3, 4 и 5 от Проекто - дневния ред

2. ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности,  вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

 

     23. 12. 2016 г. – ПЕТЪК

15. 00 часа по т. 3, 4 и 5 от Проекто - дневния ред

1. ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

15. 30 часа по т. 3, 4 и 5 от Проекто - дневния ред

2. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

 

16. 00 часа по т. 1, 2, 3, 4 и 5 от Проекто - дневния ред

3. ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

    27. 12. 2016 г. – ВТОРНИК

15. 30 часа по т. 3, 4 и 5 от Проекто - дневния ред

1. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

16. 00 часа по т. 2, 3, 4 и 5 от Проекто - дневния ред

2. ПК по Бюджет, финанси и икономика

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград или в стая №5 !

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос