Община Момчилград реализира проект за равен старт на децата

Директори на училища, учители и родители присъстваха на първата пресконференция по проект "Равен старт за децата на община Момчилград чрез подобряване на образованието и грижите в ранна детска възраст". Проектът се финансира по Оперативна програма „Наука, образование и интелигентен растеж“ 2014– 2020 и е с бюджет 499 986 лева.
"Община Момчилград винаги е полагали грижи и инвестира в образованието на децата. Защото ние не само вярваме, но сме убедени, че образованието е най-важното нещо както за развитието и реализацията на един човек, така и за икономическия растеж на една нация.
Ние като отговорна община сме длъжни да правим големи инвестиции в образованието, ако искаме да имаме подготвени кадри във всички области, ако искаме утре на лидерските позиции да застанат успешни, знаещи и можещи хора, за които да се гордеем, че са родом от община Момчилград", заяви пред присъстващите кметът на общината Сунай Хасан. Той допълни, че до преди няколко години се е смятало, че училището е най-важната институция за образованието на децата. Но в динамичния и бързо променящ се свят все повече става ясно, че детската градина е не само място за игра на децата, а първото стъпало от житейската стълбичка на всеки човек.
"Може и да не успеем да подготвим бъдещето за децата си, но поне можем да подготвим децата си за бъдещето", каза още кметът на общината.
Основната цел на проекта е подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение на децата от етническите малцинства в община Момчилград и тяхната успешна ранна социализация и личностна реализация.
Специфични цели, които се поставят са осигуряване на приятелска и креативна среда за включване и обучение на децата от ромски произход и тези от семейства в неравностойно положение, повишаване на информираността и стимулиране на мотивацията на родителите в контекста на осъзнаване ролята на образованието като фактор за личностно развитие и обучението от най-ранна възраст създаване на условия за успешна социализация на всички децата, засилване на мотивацията на деца и родители за участие в образователния процес, осигуряване на предпоставки за равен достъп до образование и възможности за равен старт в живота и възпитаване в дух на толерантност на всички деца в общината
Партньори на община Момчилград по реализирането на проекта са ДГ „Зорница“ ДГ „Здравец“ и ДГ „Щастливо детство“ гр. Момчилград и ДГ „Слънце“ с. Груево, ДГ „Букет“ с. Равен, ДГ „Пролет“ с. Нановица, ДГ „Щастливо детство“ с. Звездел, НЧ „Нов Живот“ гр. Момчилград.
При реализирането на проекта са предвидени различни дейности. Първата от тях е подкрепа за семейства от уязвими етнически малцинства, при която са избрани 7 медиатора, които да работят активно с родителите от уязвимите социални групи за приобщаването им към образователната среда. Втората дейност е работа с родителите от уязвими семейства и семейства в неравностойна ситуация, които възпрепятстват децата си подлежащи на задължителна предучилищна подготовка от редовно посещаване на детска градина.
Следващата дейност, която ще се реализира по проекта и „Малкото училище – голямото начало“. В нея е предвидена подкрепа за семейства от уязвими групи и семейства в неравностойно положение за обучение на децата им в детски градини от 3-годишна възраст.
Четвъртата дейност е подобряване на образователната среда в целевите детски градини и по нея в детските градини ще бъдат доставени различни образователни продукти, материали, специализирана учебна литература и помагала, оборудване, обзавеждане и спортни пособия. Следващата дейност предвижда допълнително обучение по български език за деца, за които българският език не е майчин. Ще се прожеждат допълнителни часове по български веднъж седмично под формата на интерактивни игри.
Дейност шеста предвижда създаване на ателиета за съхраняване и развиване на културната идентичност. Във всяка детска градина ще бъдат сформирани ателиета, в които децата ще се учат и забавляват заедно в различни ателиета. В седмата дейност ще се насърчава участието на родителите във възпитателния процес.
Следващата дейност - Мултикултурен обмен предвижда провеждането на Фестивал „Звуци и ритми”, Изложба „Шарен е света”, Фестивал „Традиции и обичаи” и Биенале „Детски хумор и сатира”.
Очаква се след реализирането на проекта да се подобри образователната среда в детските градини, да бъдат осигурени условия за успешно социално включване и интеграция на всички деца на територията на общината. Да бъдат създадени предпоставки за преодоляване на словесните трудности още в най-ранна възраст. След реализирането на проекта ще бъде насърчено участието на деца и родители в образователния процес, а мотивацията на родителите да записват децата си в детска градина от най-ранна възраст, както и да не възпрепятстват децата си подлежащи на задължителна предучилищна подготовка от редовно посещаване на детска градина ще бъде засилена.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос