Покана за заседание на общинския съвет на 30 юни 2017 г.

 1. 06.2017 г.

 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ:

 

         На 30. 06. 2017 г. /петък/ от 10. 00 часа в залата на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект:

                

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Отмяна на решение №69 от 31.05. 2017 г. на Общински съвет - Момчилград
 2. Учредяване вещно право на ползване върху земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, както и определяне условията, редът и обезщетението за ползване на земята.
 3. Даване на съгласие за делби на имоти – общинска собственост, находящи се в землището на Врело, община Момчилград във връзка с обект „Допълнително водостнабдяване на с. Врело от напоред резервоар с. Кос, община Момчилград”.
 4. Одобряване на пазарната оценка на имот – частна общинска собственост, включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Момчилград през 2017 г., за който има решение за продажба.  
 5. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти  общинска собственост в община Момчилград през 2017 г, вземане на решение за разпореждане и одобряване на пазарните им оценки.
 6. Отпускане на еднократна социална помощ на С. Т. Сали, жител на гр. Момчилград.
 7. Отпускане на еднократна социална помощ на Ф. М. Аладжова, жител на гр. Момчилград.
 8. Отпускане на еднократна социална помощ на М. Е. Махмуд, жител на гр. Момчилград.
 9. Разрешение за изготвяне на ПУП – ПЗ и съответните схеми на техническата инфраструктура за ПИ №010012 в землище на с. Садовица, ЕКАТТЕ 65098, м. „Гърмалар”, общ. Момчилград, собственост на Мюзейда Шюкри Пашаллъ, във връзка с промяна предназначението на имота от ЗЗ – нива девета категория в имот за неземеделски нужди и отреждането му за жилищна зона – Жм с ниско етажно застрояване.
 10. Одобряване на ПУП – ПП към ПУП – ПЗ за линеен обект на техническата инфраструктура: „Подземно електро захранващо кабелно трасе НН от ТП 25 до ПИ 48996.501.43 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ в м. „Мамулица”, земл.Момчилград” (Мохамед Мехмед)
 11. Одобряване на ПУП – ПП към ПУП – ПЗ за линеен обект на техническата инфраструктура: „Подземно електро захранващо кабелно трасе НН от ТП 25 до ПИ 48996.501.69 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ в м. „Мамулица”, земл. Момчилград” (Шабан Юсеин).
 12. Промени в Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред в община Момчилград.
 13. Издаване на запис на заповед от община Момчилград в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане на „Местна инициативна група – община Момчилград и Крумовград” одобрена със заповед на ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г. №РД -79-710/26.09.2016 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие ” за периода на прилагане на стратегия за Водено от общностите местно развитие.  
 14. Приемане на отчет за изпълнени на бюджета за 2016 г.
 15. Други.
 16. Питания

              

С уважение,

 

Юмер Юсеин,

Председател на ОбС – Момчилград

 

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

НА ОбС – МОМЧИЛГРАД

 1. 06. 2017 г. – ВТОРНИК
 2. 15. 00 часа по т. 6, 7, 8  и т. 14 от Проекто - дневния ред

1 .ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

 1. 16. 00 часа по т. 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11  и т. 14 от Проекто - дневния ред
 2. 2. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост
 1. 28. 06. 2017 г. –СРЯДА
 2. 15. 00 часа по т. 1, 12 и 14 от Проекто - дневния ред

1.ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

 1. 16. 00 часа по т. 2,4, 5, 12, 13 и т. 14 от Проекто – дневния ред
 2. 2. ПК по Бюджет, финанси и икономика
 1.  06. 2017 г. – ЧЕТВЪРТЪК
 2. 14. 00 часа по т. 14 от Проекто - дневния ред

1.ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности,  вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

 1. 15. 00 часа по т.2, 3, 9 и т. 14 от Проекто - дневния ред
 2. 2. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология
 3. 16. 00 часа по т. 14  от Проекто - дневния ред
 4. 3. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград или в стая №5 !

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос