Показа за заседание на Общинския съвет на 4 август 2017 г.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ:

          На 04. 08. 2017 г. /петък/ от 10. 00 часа в залата на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект:

                

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Определяне на броя на групите и броя на децата и учениците в групите на детските градини и обслужващите звена на територията на община Момчилград за учебната 2017/2018 г.

            2.. Даване на разрешение в училищата на територията на община Момчилград да се утвърдят паралелки, с брой на учениците по – малък от минималния брой съгласно Наредба №7/29.12. 2000 г и определяне на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по ЕРС за съответната дейност за учебната 20117/2018 г

 1. Преобразуване на Детска градина „Букет”, с. Равен във филиал на Детска градина „Щастливо детство”, гр. Момчилград.
 2. Предложение за определяне на средищните детски градини и училища от община Момчилград през учебната 2017/2018 г.
 3. Предложение за определяне на защитените детски градини и защитените училища от община Момчилград през учебната 2017/2018 г.
 4. Даване на съгласие за изпълнение на проект „Политики за подобряване достъпа до здравно обслужване в отдалечени райони”, акроним „Здрава община” по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014-2020 г.
 5. Промяна на предназначението на УПИ ІІ, кв. 3 по действащия ПУП на с. Загорско, община Момчилград, целият с площ от 5000 кв. м., ведно с построената в имота двуетажна масивна сграда – бивше училище със застроена площ от 186 кв. м. и разгъната застроена площ от 372 кв. м., при граници на УПИ: УПИ ІІІ за детска градина, частен поземлен имот, УПИ І за кметство и улица – обекти на образованието. 
 6. Обявяване на недвижим имот от публична в частна общинска собственост
 7. Учредяване право на строеж – пристройка за стълбище към двуетажна жилищна сграда в УПИ V647 , кв. 38 по действащия ПУП на Момчилград.
 8. Учредяване вещно право на ползване върху земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, както и определяне условията, редът и обезщетението на ползване на земята.
 9. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти  общинска собственост в община Момчилград през 2017 г.
 10. Актуализация на Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост в община Момчилград.
 11. Определяне на маломерни имоти от ОПФ по землища на територията на община Момчилград и отдаването им под наем за стопанската 2017/2018 г.
 12. Предложени за предоставяне на ЗЗ по реда на §27, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ от ОПФ с признато право на възстановяване във възстановими граници с решение по чл. 18ж, ал. 1 от Общинска служба по Земеделие.
 13. Даване на предварително съгласие за определяне на трасе на обект „Пътна връзка на с. Птичар с път Е-85(І-5) Кърджали – Подкова на км. 364+500 (стар км. 357+500) в землище на с. Рогозари, общ. Джебел, област Кърджали” през ПИ – публична общинска собственост.
 14. Разрешение за изготвяне на ПУП – ПЗ и съответните схеми на техническата инфраструктура за ПИ №017003 в м. „Дюзенрик”, землище на гр. Момчилград, община Момчилград, ЕКАТТЕ 48996 собственост на Георги Петров Митев и Пламен Илиев Мароков, във връзка с промяна предназначението на имота от ЗЗ – нива четвърта категория в имот за неземеделски нужди и отреждането му за „Търговия и услуги”.
 15. Разрешение за изготвяне на ПУП – ПЗ за имота №000319 землище на гр. Момчилград, ЕКАТТЕ 48996, община Момчилград, собственост на ДГФ, с начин на трайно ползване горско стопанска територия, във връзка с промяна предназначението на земята в „Озеленена територия” – Оз с отреждане „За гробищен парк”.
 16. Одобряване на ПУП – ПП в землище Джелепско с ЕКАТТЕ 20755, землище Кос с ЕКАТТЕ 38697, землище с Лале с ЕКАТТЕ 43102 и землище с. Неофит Бозвелиево с ЕКАТТЕ 51473, община Момчилград, във връзка с промяна на предназначението на имотите от ЗЗ в имоти за неземеделски нужди и изграждане на обект: „Допълнително водоснабдяване на с. Кос и с. Лале, община Момчилград”.
 17. Одобряване на ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструктура за подземно електро – захранващо кабелно трасе от ТП „Груево 2” и Водопроводно захранванедо ПИ 010032 в землище на с. Груево, „Бюк кая”, ЕКАТТЕ 17988, община Момчилград, обл. Кърджали, собственост на Бирджан Мюмюн Емин
 18. Отчет за командировъчните пари на Кмета на общината и на Председателя на общинския съвет за първото полугодие на 2017 г.
 19. Информация по чл. 125 от Закона за публичните финанси за второто тримесечие на 2017 г.
 20. Отчет за касовото изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2017.     
 21. Други.
 22. Питания

              

С уважение,

 

Юмер Юсеин,

Председател на ОбС – Момчилград

 

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

НА ОбС – МОМЧИЛГРАД

 

 1. 08. 2017 г. – ВТОРНИК

 1. 14. 00 часа по т. 1, 2, 3, 4, 5, 22 от Проекто - дневния ред

1.ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности,  вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

 1. 15. 00 часа по т. 10,13, 14, 15, и т. 22 от Проекто - дневния ред
 2. 2. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

 1. 02. 08. 2017 г. –СРЯДА
 2. 15. 00 часа по т. 6 и т. 22  от Проекто - дневния ред

1 .ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

 1. 16. 00 часа по т. 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19 и т.22  от Проекто - дневния ред
 2. 2. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост
 1. 08. 2017 г. – ЧЕТВЪРТЪК
 2. 14. 00 часа по т. 22  от Проекто - дневния ред
 3. 1. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика
 4. 15. 00 часа по т. 3 и т. 22  от Проекто - дневния ред

2.ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

 1. 16. 00 часа по т.2, 5, 9, 10, 14, 20, 21 и т. 22  от Проекто – дневния ред
 2. 3. ПК по Бюджет, финанси и икономика

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград или в стая №5 !

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос