Стартира прием на заявления за социални услуги

Община Момчилград обявява прием на заявления за потребители на социалните услуги „Социален асистент“ и „Личен асистент“, както и на желаещи да работят като социални и лични асистенти
Във връзка с изпълнение на проект „Шанс за социална активност на уязвими групи“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 , схема за безвъзмездна финансова помощ „Активно включване“, Община Момчилград обявява прием на заявления за ползване на услугите „Социален асистент“ и „Личен асистент“ и заявления за работа като социален и личен асистент.
За ползватели на социалните услуги „Социален асистент“ и „Личен асистент” по проекта могат да кандидатстват:
• лица с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания, които поради здравословното си състояние са в невъзможност сами да организират социалния и битовия си живот и/или са социално изолирани.
• лица с увреждания, ползващи социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция
• трудово заети лица с увреждания – за придружаване до работното място и от работното място до дома, както и придружаване по време на работа.
За кандидати за „Лични асистенти“ и „Социални асистенти“ по проекта могат да кандидатстват
• Безработни лица в трудоспособна възраст, регистрирани в бюрото по труда:
• Да притежават сертификат или удостоверение за преминато обучение за предоставяне на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ или „Домашен помощник“ по предходни проекти и схеми.
• Да притежават опит в предоставянето на социалните услуги „Социален асистент“, „Личен асистент“, „Домашен помощник“ ;
Поощрява се включването на трудоспособни лица, които са т.нар. външни за семейството, с цел възможност за по-активно участие в социално-икономическия живот на зависимите членове на семейство, в което се полагат грижи за лице с трайно увреждане и възобновяване на трудовата им активност.
Заявления за ползване на социалните услуги, както и заявления за работа като СА и ЛА по образец ще се приемат от 14.08.2017г. до 28.08.2017 г. в сградата на „Домашен социален патронаж“, малката сграда пред информационния център на Община Момчилград.
За допълнителна информация: Община Момчилград, етаж 3, стая 25 тел. 03631/78-59

Проект: „Шанс за социална активност на уязвими групи“

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос