Общинският съвет определи своите постоянни комисии

„Временна комисия ще изготви Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Момчилград“

 

На свое редовно заседание, Общинският съвет на Момчилград(мандат 2015-2019 год.) избра общо 8 постоянни комисии и разгледа 24 точки от дневния ред. На втората своя сесия, която се проведе на 27 ноември 2015 год. в сградата на КНСБ, 29-те местни парламентаристи решиха 7 от постоянните комисии да се състоят от по седем общински съветници, а тази на Комисията за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси е в състав от 5-ма общински съветници. Постоянните комисии са както следва:

  • Комисия по териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост;
  • Комисия по законност, обществен ред и административно обслужване на населението.
  • Комисия по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето;
  • Комисия по образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания, наименование на обекти с местно значение;
  • Комисия по бюджет, финанси и икономика;
  • Комисия по транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол;
  • Комисия по селско стопанство, гори, води и екология.

По време на сесията бяха утвърдени и месечните възнаграждения на градоначалника и председателя на общинския съвет. Същите запазват стойностите си от предходния мандат. Заради появата на нови кметства, структурата на общинска администрация се разшири с още 9 души. Също така разпоредителният орган гласува и основните месечни трудови възнаграждения на кметовете на кметства на територията на общината. Съобразно числеността на населението и територията, които обхващат те бяха разделени в пет отделни категории.

На продължилата близо два часа сесия, местните парламентаристи решиха Центърът за настаняване от семеен тип да се казва „Вяра и Надежда“.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос