ПРОТОКОЛ за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса за длъжността – Началник на отдел „ГРАО“ в Община Момчилград

ПРОТОКОЛ

за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса

за длъжността – Началник на отдел „ГРАО“ в Община Момчилград, обявен със Заповед № РД-29-33/14.12.2021 г. на кмета на Община Mомчилград

                           

Днес, 07.01.2022 г. в 13:00 ч. в сградата на Общинска администрация - Момчилград се проведе заседание на членовете на Комисията за провеждане на конкурс за Началник отдел „ГРАО“ в Община Момчилград, обявен със Заповед № РД-29-33/14.12.2021 г. на кмета на Община Mомчилград.

Комисията в изпълнение на изискването на чл. 10в, ал. 2, изр. 2 от ЗДСл реши:

Конкурсът за длъжността Началник отдел „ГРАО“ в Община Момчилград да се проведе чрез решаване на тест на 24.01.2022 г. от 12:00 часа в сградата на Общинска администрация – Момилград на адрес: обл. Кърджали, общ. Момчилград, гр. Mомчилград, ул. “26-ти Декември” № 12.

Председател на комисията:

                                               / Гюлюзар Исмаил /

Дата: 07.01.2022 г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос