Протокол за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса за длъжността – Началник на отдел „Европейски програми и проекти“

ПРОТОКОЛ

за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса

за длъжността – Началник на отдел „Европейски програми и проекти“ в Община Момчилград, обявен със Заповед № РД-29-03/05.01.2023 г. на кмета на Община Mомчилград

                            

Днес, 30.01.2023 г. в 12:00 ч. в сградата на Общинска администрация - Момчилград се проведе заседание на членовете на Комисията за провеждане на конкурс за Началник отдел „Европейски програми и проекти“ в Община Момчилград, обявен със Заповед № РД-29-03/05.01.2023 г. на кмета на Община Mомчилград.

Комисията в изпълнение на изискването на чл. 10в, ал. 2, изр. 2 от ЗДСл реши:

Конкурсът за длъжността Началник отдел „Европейски програми и проекти“ в Община Момчилград да се проведе чрез решаване на тест на 07.02.2023 г. от 12:00 часа в сградата на Общинска администрация – Момилград на адрес: обл. Кърджали, общ. Момчилград, гр. Mомчилград, ул. “26-ти Декември” № 12.

Председател: Зихни Дурмуш – секретар                                                      

Членове:

1. инж. Алие Ибрахим – зам. кмет                                                                            

2. инж. Севдалин Огнянов – директор дирекция „УТКРЕПП”  

3. Мехмед Мехмед – началник отдел "Канцелария и протокол"                 

4. адв. Динчер Хабиб - юрист                                                                         

Дата: 30.01.2023 г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос