Обява за набиране на потребители, нуждаещи се от услугите по проект „Грижа в дома в Община Момчилград”, които ще се предоставят от 13.04.2023г.

Обява

за набиране на потребители, нуждаещи се от услугите по проект „Грижа в дома в Община Момчилград”, които ще се предоставят от 13.04.2023г.

Във връзка с изпълнение на проект „Грижа в дома в Община Момчилград“, Община Момчилград обявява прием на заявления от лица, нуждаещи се от подкрепа в домашна среда, а именно възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания.

Дейностите, които ще се предоставят по проекта са:  

-  Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания;

-  Доставка на храна и хранителни продукти и продукти от първа необходимост, закупени със средства на потребителя;

- Заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите);

-  Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и други специалисти при необходимост.

Целевите групи, които попадат в обхвата на дейностите на проекта са:  

- Възрастни хора в невъзможност за самообслужване;  

- Хора с увреждания;  

Дейностите по предоставяне на мобилни интегрирани почасови здравно-социални услуги ще се реализират на територията на Община Момчилград.

Необходими документи за кандидатстване:  

- Заявление по образец;  

- Документ за самоличност (за справка);  

- Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие), Епикриза или друг медицински документ, доказващ увреждането на лицето;  

Комплект с документи за кандидатстване и участие в проекта могат да се получат в сградата на Домашен социален патронаж.

Заявленията с придружаващите документи се подават в сградата на Домашен социален патронаж до 13.04.2023г., като приемът след посоченият срок остава постоянен.

За информация: тел.: 03631/78-59, Общинска администрация - стая 31/30

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос