Конкурс в МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев" за началник на отделения и главна медицинска сестра

На основание Заповед №21/11.09.2023 година

на Управителя на „МБАЛ Сергей Ростовцев“ ЕООД, град Момчилград

обявява конкурс за следните длъжности:

 

1.Началник на отделение по „Вътрешни болести“

2.Началник на отделение по „Акушерство и гинекология“

3.Началник на отделение по „Нервни болести“

4. „Главна медицинска сестра“

I. Описание на длъжностите:

1. „Началник - отделение“:

- предлага и дава съгласие за назначаването и освобождаването на кадрите в повереното му звено;

- планира, организира, контролира и отговаря за цялостната медицинска дейност в структурата, която ръководи;

- отговаря за икономическата ефективност на звеното;

- отговаря за информационната дейност на звеното;

- създава условия за изпълнение на научни програми на лечебното заведение в звеното, което ръководи;

- отчита своята дейност пред управителя на лечебното заведение.

2.  „Главна медицинска сестра“:

- организира, координира и отговаря за качеството на здравните грижи в лечебното заведение;

- отговаря за хигиенното състояние на лечебното заведение, за дезинфекцията, дезинсекцията и дератизацията;

- представя на управителя анализ и информация за състоянието на здравните грижи в лечебното заведение;

- планира и организира следдипломното обучение на медицинските специалисти;

- организира и контролира дейностите по профилактика на вътреболничните инфекции;

- координира и контролира дейностите по стерилизация, реда за изписване на лекарства и консумативи, дейностите по приема на пациентите;

II. Място на работа: „МБАЛ – Сергей Ростивцев“, адрес: гр. Момчилград 6800, ул. „Стефан Караджа“ № 1 

III. Изисквания към кандидатите:

1. За „Началник - отделение“:

- Висше медицинско образование – магистър по медицина;

- Придобита специалност по профила на отделението, за което кандидатстват;

- Сертификати за допълнителна професионална специализация и квалификация;

- Да имат минимум 5 /пет/ години трудов стаж по признатата специалност в лечебно заведение за болнична помощ;

- Да не са осъждани за престъпление от общ характер;

- Да не са лишавани по съдебен ред от правото да упражняват лекарска професия;

- Да е член на Български лекарски съюз;

2.  За „Главна медицинска сестра“:

- Да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър“ по специалността „Управление на здравните грижи”;
- Да имат минимум 5 /пет/ години трудов стаж като медицинска сестра в лечебно заведение за болнична помощ;

- Да не са осъждани за престъпление от общ характер;

IV. Необходими документи: 

1. Заявление за участие в конкурса - в свободен текст, с посочване на длъжността за която се кандидатства и електронен адрес за кореспонденция:
2. Професионална автобиография;
3. Копие от диплома за завършено образование;
4. Копие от диплома за придобита специалност по профила на отделението;
5. Сертификати за допълнителна професионална специализация и квалификация;
6. Удостоверение за членство в БЛС;
7. Копие на трудова книжка удостоверяващо трудовия стаж;
8. Свидетелство за съдимост;
9. Медицинско удостоверение за психично и соматично здраве;

 

V. Срок и място за подаване на документите:

Необходимите за участието в конкурса документи се подават в общ запечатан плик, надписан с името на кандидата и длъжността, за която кандидатства.

Запечатаният плик се входира в Деловодството на „МБАЛ Сергей Ростовцев” ЕООД всеки работен ден от 08:00 ч. до 15:00 ч., в едномесечен срок от датата на публикуване на настоящата обява,  като  на  кандидатите  се  предоставя  длъжностна характеристика за  съответната длъжност. В случай че срокът изтича в неработен ден, за последен ден на срока се счита първият работен ден след изтичането му.

VI. Начин на провеждане на конкурса

В двудневен срок след изтичане на срока за подаване на документи на кандидатите, със заповед на Управителя се назначава комисия за допускане / I/ етап и класиране / II/ етап на кандидатите.

Назначената от Управителя комисия провежда конкурса по документи и събеседване.

Първи етап – проверка на документите на кандидатите. В седемдневен срок от назначаването, комисия провежда свое заседание и се произнася с решение обективирано в писмен протокол по допускането за участие в конкурса, на кандидатите внесли документи.

На недопуснатите в конкурса се съобщава писмено съображенията за отказа. Те имат правата по чл. 93, ал. 2 от КТ да направят възражение в 7-дневен срок от съобщението пред работодателя, обявил конкурса, който в 3 /три/ – дневен срок от получаване на възражението решава въпроса окончателно.

На допуснатите в конкурса се съобщава писмено датата, часа и мястото за провеждане на следващия етап от конкурса.

Втори етап - събеседване.

а/ Комисията провежда събеседване с кандидатите за длъжностите началник на отделение на тема: „Началник отделение на общинска болница – предизвикателството да управляват процесите на предлагане на качествена медицинска помощ в условията на ограничен човешки и финансов ресурс при нарастваща конкуренция и лимитиране“.

б/ Комисията провежда събеседване с кандидатите на длъжностите“ Главна медицинска сестра“ на тема.: „Управление на здравните грижи в общинска болница в условията на ограничени ресурси. Контрол върху ефективността и качеството.“

VII. Критерии за оценка и класиране на кандидатите:

Класирането на допуснатите кандидати става по низходящ ред. След събеседването, резултатът е средно аритметично число на оценките, дадени от членовете на комисията по шестобалната система през 0,25. Комисията класира само успешно издържалите. Успешно издържали конкурса се считат кандидатите, получили оценка най-малко 4.50.

Резултатът от конкурса се обявява чрез писмено съобщение на кандидатите, участвали в него в тридневен срок от съставяне на протокола на комисията.

Трудовото правоотношение възниква с лицето, което е получило най-голям сбор от точки и е класирано на първо място за длъжността, за която е кандидатствал в конкурса от деня, в който е получило съобщението за резултата, при условията на чл. 96 от Кодекса на труда. Трудовият договор с класирания на първо място кандидат ще се сключи за срок от 3 /три/ години.

На основание Заповед №21/11.09.2023 година на управителя, „МБАЛ Сергей Ростовцев“ ЕООД, град Момчилград обявява конкурс за следните длъжности:

1.Началник отделение“ на отделение по „Вътрешни болести“

2.Началник отделение“ на отделение по „Акушерство и гинекология“

3.Началник отделение“ на отделение по „Нервни болести“

4. „Главна медицинска сестра“

I. Описание на длъжностите:

1. „Началник отделение“:

- предлага и дава съгласие за назначаването и освобождаването на кадрите в повереното му звено;

- планира, организира, контролира и отговаря за цялостната медицинска дейност в структурата, която ръководи;

- отговаря за икономическата ефективност на звеното;

- отговаря за информационната дейност на звеното;

- създава условия за изпълнение на научни програми на лечебното заведение в звеното, което ръководи;

- отчита своята дейност пред управителя на лечебното заведение.

2.  „Главна медицинска сестра“:

- организира, координира и отговаря за качеството на здравните грижи в лечебното заведение;

- отговаря за хигиенното състояние на лечебното заведение, за дезинфекцията, дезинсекцията и дератизацията;

- представя на управителя анализ и информация за състоянието на здравните грижи в лечебното заведение;

- планира и организира следдипломното обучение на медицинските специалисти;

- организира и контролира дейностите по профилактика на вътреболничните инфекции;

- координира и контролира дейностите по стерилизация, реда за изписване на лекарства и консумативи, дейностите по приема на пациентите;

II. Място на работа: „МБАЛ – Сергей Ростивцев“, адрес: гр. Момчилград 6800, ул. „Стефан Караджа“ № 1 

III. Изисквания към кандидатите:

1. За „Началник отделение“:

- Висше медицинско образование – магистър по медицина;

- Придобита специалност по профила на отделението, за което кандидатстват;

- Сертификати за допълнителна професионална специализация и квалификация;

- Да имат минимум 5 /пет/ години трудов стаж по признатата специалност в лечебно заведение за болнична помощ;

- Да не са осъждани за престъпление от общ характер;

- Да не са лишавани по съдебен ред от правото да упражняват лекарска професия;

- Да е член на Български лекарски съюз;

2.  За „Главна медицинска сестра“:

- Да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър“ по специалността „Управление на здравните грижи”;
- Да имат минимум 5 /пет/ години трудов стаж като медицинска сестра в лечебно заведение за болнична помощ;

- Да не са осъждани за престъпление от общ характер;

IV. Необходими документи: 

1. Заявление за участие в конкурса - в свободен текст, с посочване на длъжността за която се кандидатства и електронен адрес за кореспонденция:
2. Професионална автобиография;
3. Копие от диплома за завършено образование;
4. Копие от диплома за придобита специалност по профила на отделението;
5. Сертификати за допълнителна професионална специализация и квалификация;
6. Удостоверение за членство в БЛС;
7. Копие на трудова книжка удостоверяващо трудовия стаж;
8. Свидетелство за съдимост;
9. Медицинско удостоверение за психично и соматично здраве;

 

V. Срок и място за подаване на документите:

Необходимите за участието в конкурса документи се подават в общ запечатан плик, надписан с името на кандидата и длъжността, за която кандидатства.

Запечатаният плик се входира в Деловодството на „МБАЛ Сергей Ростовцев” ЕООД всеки работен ден от 08:00 ч. до 15:00 ч., в едномесечен срок от датата на публикуване на настоящата обява,  като  на  кандидатите  се  предоставя  длъжностна характеристика за  съответната длъжност. В случай че срокът изтича в неработен ден, за последен ден на срока се счита първият работен ден след изтичането му.

VI. Начин на провеждане на конкурса

В двудневен срок след изтичане на срока за подаване на документи на кандидатите, със заповед на Управителя се назначава комисия за допускане / I/ етап и класиране / II/ етап на кандидатите.

Назначената от Управителя комисия провежда конкурса по документи и събеседване.

Първи етап – проверка на документите на кандидатите. В седемдневен срок от назначаването, комисия провежда свое заседание и се произнася с решение обективирано в писмен протокол по допускането за участие в конкурса, на кандидатите внесли документи.

На недопуснатите в конкурса се съобщава писмено съображенията за отказа. Те имат правата по чл. 93, ал. 2 от КТ да направят възражение в 7-дневен срок от съобщението пред работодателя, обявил конкурса, който в 3 /три/ – дневен срок от получаване на възражението решава въпроса окончателно.

На допуснатите в конкурса се съобщава писмено датата, часа и мястото за провеждане на следващия етап от конкурса.

Втори етап - събеседване.

а/ Комисията провежда събеседване с кандидатите за длъжностите началник на отделение на тема: „Началник отделение на общинска болница – предизвикателството да управляват процесите на предлагане на качествена медицинска помощ в условията на ограничен човешки и финансов ресурс при нарастваща конкуренция и лимитиране“.

б/ Комисията провежда събеседване с кандидатите на длъжностите“ Главна медицинска сестра“ на тема.: „Управление на здравните грижи в общинска болница в условията на ограничени ресурси. Контрол върху ефективността и качеството.“

VII. Критерии за оценка и класиране на кандидатите:

Класирането на допуснатите кандидати става по низходящ ред. След събеседването, резултатът е средно аритметично число на оценките, дадени от членовете на комисията по шестобалната система през 0,25. Комисията класира само успешно издържалите. Успешно издържали конкурса се считат кандидатите, получили оценка най-малко 4.50.

Резултатът от конкурса се обявява чрез писмено съобщение на кандидатите, участвали в него в тридневен срок от съставяне на протокола на комисията.

Трудовото правоотношение възниква с лицето, което е получило най-голям сбор от точки и е класирано на първо място за длъжността, за която е кандидатствал в конкурса от деня, в който е получило съобщението за резултата, при условията на чл. 96 от Кодекса на труда. Трудовият договор с класирания на първо място кандидат ще се сключи за срок от 3 /три/ години.

На основание Заповед №21/11.09.2023 година на управителя, „МБАЛ Сергей Ростовцев“ ЕООД, град Момчилград обявява конкурс за следните длъжности:

1.Началник отделение“ на отделение по „Вътрешни болести“

2.Началник отделение“ на отделение по „Акушерство и гинекология“

3.Началник отделение“ на отделение по „Нервни болести“

4. „Главна медицинска сестра“

I. Описание на длъжностите:

1. „Началник отделение“:

- предлага и дава съгласие за назначаването и освобождаването на кадрите в повереното му звено;

- планира, организира, контролира и отговаря за цялостната медицинска дейност в структурата, която ръководи;

- отговаря за икономическата ефективност на звеното;

- отговаря за информационната дейност на звеното;

- създава условия за изпълнение на научни програми на лечебното заведение в звеното, което ръководи;

- отчита своята дейност пред управителя на лечебното заведение.

2.  „Главна медицинска сестра“:

- организира, координира и отговаря за качеството на здравните грижи в лечебното заведение;

- отговаря за хигиенното състояние на лечебното заведение, за дезинфекцията, дезинсекцията и дератизацията;

- представя на управителя анализ и информация за състоянието на здравните грижи в лечебното заведение;

- планира и организира следдипломното обучение на медицинските специалисти;

- организира и контролира дейностите по профилактика на вътреболничните инфекции;

- координира и контролира дейностите по стерилизация, реда за изписване на лекарства и консумативи, дейностите по приема на пациентите;

II. Място на работа: „МБАЛ – Сергей Ростивцев“, адрес: гр. Момчилград 6800, ул. „Стефан Караджа“ № 1 

III. Изисквания към кандидатите:

1. За „Началник отделение“:

- Висше медицинско образование – магистър по медицина;

- Придобита специалност по профила на отделението, за което кандидатстват;

- Сертификати за допълнителна професионална специализация и квалификация;

- Да имат минимум 5 /пет/ години трудов стаж по признатата специалност в лечебно заведение за болнична помощ;

- Да не са осъждани за престъпление от общ характер;

- Да не са лишавани по съдебен ред от правото да упражняват лекарска професия;

- Да е член на Български лекарски съюз;

2.  За „Главна медицинска сестра“:

- Да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър“ по специалността „Управление на здравните грижи”;
- Да имат минимум 5 /пет/ години трудов стаж като медицинска сестра в лечебно заведение за болнична помощ;

- Да не са осъждани за престъпление от общ характер;

IV. Необходими документи: 

1. Заявление за участие в конкурса - в свободен текст, с посочване на длъжността за която се кандидатства и електронен адрес за кореспонденция:
2. Професионална автобиография;
3. Копие от диплома за завършено образование;
4. Копие от диплома за придобита специалност по профила на отделението;
5. Сертификати за допълнителна професионална специализация и квалификация;
6. Удостоверение за членство в БЛС;
7. Копие на трудова книжка удостоверяващо трудовия стаж;
8. Свидетелство за съдимост;
9. Медицинско удостоверение за психично и соматично здраве;

 

V. Срок и място за подаване на документите:

Необходимите за участието в конкурса документи се подават в общ запечатан плик, надписан с името на кандидата и длъжността, за която кандидатства.

Запечатаният плик се входира в Деловодството на „МБАЛ Сергей Ростовцев” ЕООД всеки работен ден от 08:00 ч. до 15:00 ч., в едномесечен срок от датата на публикуване на настоящата обява,  като  на  кандидатите  се  предоставя  длъжностна характеристика за  съответната длъжност. В случай че срокът изтича в неработен ден, за последен ден на срока се счита първият работен ден след изтичането му.

 

VI. Начин на провеждане на конкурса

В двудневен срок след изтичане на срока за подаване на документи на кандидатите, със заповед на Управителя се назначава комисия за допускане / I/ етап и класиране / II/ етап на кандидатите.

Назначената от Управителя комисия провежда конкурса по документи и събеседване.

Първи етап – проверка на документите на кандидатите. В седемдневен срок от назначаването, комисия провежда свое заседание и се произнася с решение обективирано в писмен протокол по допускането за участие в конкурса, на кандидатите внесли документи.

На недопуснатите в конкурса се съобщава писмено съображенията за отказа. Те имат правата по чл. 93, ал. 2 от КТ да направят възражение в 7-дневен срок от съобщението пред работодателя, обявил конкурса, който в 3 /три/ – дневен срок от получаване на възражението решава въпроса окончателно.

На допуснатите в конкурса се съобщава писмено датата, часа и мястото за провеждане на следващия етап от конкурса.

Втори етап - събеседване.

а/ Комисията провежда събеседване с кандидатите за длъжностите началник на отделение на тема: „Началник отделение на общинска болница – предизвикателството да управляват процесите на предлагане на качествена медицинска помощ в условията на ограничен човешки и финансов ресурс при нарастваща конкуренция и лимитиране“.

б/ Комисията провежда събеседване с кандидатите на длъжностите“ Главна медицинска сестра“ на тема.: „Управление на здравните грижи в общинска болница в условията на ограничени ресурси. Контрол върху ефективността и качеството.“

VII. Критерии за оценка и класиране на кандидатите:

Класирането на допуснатите кандидати става по низходящ ред. След събеседването, резултатът е средно аритметично число на оценките, дадени от членовете на комисията по шестобалната система през 0,25. Комисията класира само успешно издържалите. Успешно издържали конкурса се считат кандидатите, получили оценка най-малко 4.50.

Резултатът от конкурса се обявява чрез писмено съобщение на кандидатите, участвали в него в тридневен срок от съставяне на протокола на комисията.

Трудовото правоотношение възниква с лицето, което е получило най-голям сбор от точки и е класирано на първо място за длъжността, за която е кандидатствал в конкурса от деня, в който е получило съобщението за резултата, при условията на чл. 96 от Кодекса на труда. Трудовият договор с класирания на първо място кандидат ще се сключи за срок от 3 /три/ години.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос