Обновена обява за набиране на длъжности медиатор и психолог по проект „Подобряване качеството на живот на лица с увреждания и членовете на техните семейства” на община Момчилград

Община Момчилград в качеството й на бенефициент по проектПодобряване качеството на живот на лица с увреждания и членовете на техните семейства”, съгласно Административен договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-2.092-0001-C01 за изпълнението на проект „Подобряване качеството на живот на лица с увреждания и членовете на техните семейства” , по схема BG05M9OP001-2.092 - „МИГ Момчилград-Крумовград – Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“, финансиран по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси.

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

I. Медиатор и психолог по проект:

1. Технически организатор – Медиатор– 1 бр. за период от 6 месеца, пълен работен ден

Минимални изкисвания за заемане на длъжността:

  • средно образование;
  • компютърни умения - Word, Excel, Internet;
  • висше образование ще се счита за предимство.

Описание на длъжността:

Извършва идентифициране на лицата от целевата група, информиране и консултиране на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейството и членове на семейства с деца с увреждания, с възможностите за връщане на пазара на труда и мотивиране на безработните лица за включването им в заетост;

   2. Психолог – 1 бр. за период от 10 месеца, непълен работен ден:

Минимални изисквания за заемане на длъжността

  • висше образование;
  • професионално направление - психология;
  • компютърни умения - Word, Excel, Internet.

Описание на длъжността:

Предоставяне на  психологическа подкрепа на персонала, предоставящ услугата "Личен асистент" в семейна среда по Дейности 2 Предоставяне на почасови грижи в семейна средаи дейност 3 Насърчаване и подобряване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижа за зависими членовепо проект "Подобряване качеството на живот на лица с увреждания и членовете на техните семейства. Подкрепа за придобиване на умения на лицата от целевата група за ориентиране на пазара на труда, адаптиране към неговите изисквания за търсене на избор за подходяща заетост.

Необходими документи за всички длъжности:

  • заявление за участие;
  • декларация по образец 1;
  • копие от диплома за завършено образование;
  • други приложими документи.

II. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Конкурсът за заемане на длъжностите ще се проведе на два етапа: подбор по документи и интервю.

Място и срок за подаване на документи за участие:

Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден от 8:00ч. до 17.00ч. в  работния офис на проект "Подобряване качеството на живот на лица с увреждания и членовете на техните семейства", договор № BG05M9OP001-2.092-0001-C01 в общинска администрация Момчилград,  ет. 4, стая 29 с адрес гр. Момчилград, ул. ”26-ти декември” № 12 в срок от 01.10.2020г. до  07.10.2020г.

Обявата и образците на документи са публикувани на сайта на община Момчилград

https://www.momchilgrad.bg/bg/

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде обявен на сайта на община Момчилград – до 5 работни дни след срока за прием на документите.

Информацията за деня и часа за провеждане на интервю с допуснатите до конкурса кандидати, както и всички съобщения с провеждане на конкурса ще бъдат обявени на сайта на община Момчилград.

pdfprocedura.pdf

pdf02_deklaraciq.pdf

pdfzaqvka_za_ucastie.pdf

 

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос