Съобщение

          На основание чл. 129, ал.(5) от Закона за устройство на територията Дирекция „УТКРЕПП” при общинска администрация - Момчилград  публикува на интернет страницата на общинска администрация – Момчилград , че в Държавен вестник брой 61 от 28.07.2017 г. е публикуван решение № 89  от 30.06.2017 г. на Общински съвет – Момчилград  с което е одобрен  проект  ПУП – ПП  за линеен обект на техническата инфраструктура към ПУП – ПЗ: „ Трасе на кабелна линия НН от ТП 25 до ПИ 48996.501.1.43 по ПНИ по § 4 ЗСПЗЗ  м. Мамулица, землище на Момчилград, община Момчилград” с възложител Мохамед Исмет Мехмед.   Съгласно чл. 215, ал.4 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по одобрения проект до общинската администрация Момчилград.

Проекта е изложен в стая № 23 етаж 3 в сградата на общинска администрация Момчилград.

 

                                                                         ДИРЕКЦИЯ „ УТКРЕПП”

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос