Обявление за разрешение за изработване на проект на подробен устройствен план –  план за застрояване (ПУП-ПЗ)

Община Момчилград  на основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че с решение № 143/29.09.2022г. на основание  чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, общински съвет – Момчилград  разрешава на Севгин Али Али да възложи изработването на проект на подробен устройствен план –  план за застрояване (ПУП-ПЗ) придружен от планове за вертикално планиране, планове-схеми за комуникационно - транспортната мрежа и/или парцеларен план, за водоснабдяване, канализация, електрификация, от планове за паркоустройство и благоустройство, геоложки проучвания и други за сметка от заинтересованото лице за ПИ с идент. 17988.51.76 по КККР на с. Груево, м. Дюзенлик, общ.Момчилград, обл.Кърджали и одобрява съответното задание за проектиране във връзка с промяна на предназначението на имота от земеделска земя в имот за производствени и складови нужди в предимно производствена зона Пп: макс. Плътност 80%, макс. Интензивност на застрояване 2,5, макс. височина на сгради – 10 м., и минимална озеленена площ 20%, като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност.

Решението се намира в стая № 23, етаж трети в сградата на община Момчилград с адрес: гр. Момчилград ул. 26-ти декември № 12.

Решението подлежи на обжалване от заинтересованите лица чрез органа, издал акта, пред Административен съд - Кърджали по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението ѝ при условията и по реда на АПК.

                                                                                                         Община Момчилград

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос