Обявление

Община Момчилград  на основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че с решение № 17 от пр.№2/31.01.2023г. на основание  чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.18 и чл.23, ал.3 от ЗОЗЗ, общински съвет – Момчилград  разрешава на Мелиха Юмер Мехмед да възложи изработването на проект на подробен устройствен план –  план за застрояване  (ПУП-ПЗ) придружен от планове за вертикално планиране, планове-схеми за комуникационно - транспортната мрежа и/или парцеларен план, за водоснабдяване, канализация,електрификация и други за  ПИ с идент. 86030.13.108 по КККР на с.Върхари, общ.Момчилград, обл.Кърджали за сметка от заинтересованото лице, и одобрява съответното задание за проектиране във връзка с промяна на предназначението на имота от земеделска земя в имот за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, използващи фотоволтаични (слънчеви) системи с устройствени показатели: макс. Плътност 80% и минимална озеленена площ 20%, като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност със задължителното условие за прилагането на чл. 21, ал.1 от ЗОЗЗ.

            Решението се намира в стая № 23, етаж трети в сградата на община Момчилград с адрес: гр. Момчилград ул. 26-ти декември № 12.

            Решението подлежи на обжалване от заинтересованите лица чрез органа, издал акта, пред Административен съд - Кърджали по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението ѝ при условията и по реда на АПК.

                                                                                                         Община Момчилград

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос