Разрешение на „Всестранна кооперация Младост-95”, изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ

На основание чл.124б ал.(2) от Закона за устройство на територията Дирекция “УТКРЕПП” при  Общинска администрация гр. Момчилград  съобщава на заинтересуваните собственици, че със Заповед № РД -19-107/15.03.2023г. на Кмета на Община Момчилград се разрешава на „ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ-МЛАДОСТ-95”,  изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ придружен от планове за вертикално планиране, планове-схеми за комуникационно-транспортната мрежа, за водоснабдяване, канализация, електрификация, от планове за паркоустройство и благоустройство и геоложки проучвания при необходимост с териториален обхват ПИ с идент. 48996.68.13 (парцел XIII), 48996.68.16 (парцел XVI), 48996.68.17 (парцел XVII), 48996.68.18 (парцел XVIII), 48996.68.19 (парцел XIX), 48996.68.20 (парцел XX) и 48996.68.21 (парцел XXI) по КККР на гр. Момчилград, обл. Кърджали, одобрени със Заповед №РД-18-275/03.05.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК и по плана за парцелиране на „Промишлена зона – гр. Момчилград към ЛС на АД „Момчил””;

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването  по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

Дирекция “УТКРЕПП”

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос