Обявление

Община Момчилград  на основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със заповед № РД-19-199/17.05.2023г. на Кмета на община Момчилград се разрешава на „ЦЕНТРАЛ” ЕООД, Селма Акиф Акиф – Управител, със седалище и адрес на управление: обл.Кърджали, общ.Момчилград, ул.Гюмюрджинска №43 да възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150, ал.1 от ЗУТ със следните самостоятелни части:   

             1.Подробен устройствен план –  план за регулация и застрояване  (ПУП-ПРЗ) за УПИ VІІ, кв.87  (поземлен имот с идентификатор 48996.105.213 по КККР на гр.Момчилград), общ.Момчилград, обл.Кърджали.

              2.Инвестиционен проект за „Многофамилна жилищна сграда с гаражи в УПИ  VІІ, кв.87 по ПУП на гр.Момчилград по указания начин в приложената скица с предложение за ПУП-ПЗ по чл.135, ал.2 от ЗУТ и задание по чл.125 от ЗУТ.

            Заповедта се намира в стая № 23, етаж трети в сградата на община Момчилград с адрес: гр. Момчилград ул. 26-ти декември № 12.

            Заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица чрез органа, издал акта, пред Административен съд - Кърджали по реда на чл. 215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението ѝ при условията и по реда на АПК.

                                                                                                         Община Момчилград

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос