Съобщение

Община Момчилград на основание чл. 128, ал.(2) ЗУТ съобщава, че в „Държавен вестник” брой 70/15.08.2023г. е обнародвано обявление за изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за външно електро и ВиК захранване на обект: „ПУП- ПЗ” (подробен устройствен план- план за застрояване) с електро и ВиК схеми  на поземлен имот с идентификатор 48996.51.16 по КККР на гр. Момчилград, общ. Момчилград”.

Проектът е изложен в сградата на общинската администрация, стая 23.

На основание чл. 128, ал.(5) ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Дирекция”УТКРЕПП”

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос