Обявление

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД  на основание чл.129 ,ал.2  във връзка с чл.150, ал.8 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите, че със заповед № РД 19-339/18.08.2023г. на Кмета на Община Момчилград е одобрена преписка  за изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) приет с Решение №5 от Протокол №8 на ОЕСУТ от 09.08.2023г. съгласно чл. 128, ал. 8 от ЗУТза УПИ XIV14 и УПИ XV14,кв. 53 (част от поземлен имот с идент. 48996.106.14 по КККР на гр. Момчилград) по ПУП на гр. Момчилград, одобрен със Заповед №РД-19-24/20.01.2023 г. на кмета на Община Момчилград, образуващо новиУПИ XVI14 и XVII14, кв. 53, като отреждането и на двата се запазва за жилищна зона със средна височина – Жс. Градоустройствените показатели се запазват – Пл. на застр. – до 70%; Кинт – до 2,0; Мин.озел. – 30%, Характер на застрояване - средно (Н<15м.) в условията на чл. 27, ал. 3 от ЗУТ и Решение №36 от Протокол №2/28.02.2022 г. на ОбС Момчилград.

ПУП- ИПРЗ за УПИ XIV14 и УПИ XV14, кв. 53 (част от поземлен имот с идент. 48996.106.14 по КККР на гр. Момчилград) по ПУП на гр. Момчилград е част от КПИИ за обект: „Многофамилни жилищни сгради с търговски партер и подземни гаражи в новообразувани УПИ XVI14и XVII14, кв. 53 по ПУП на град Момчилград”.

Съгласно чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ горната заповед подлежи на обжалване пред Административен съд в 14-дневен срок от получаване на обявлението.

Дирекция “УТКРЕПП”

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос