Уведомление

Общинска администрация на основание чл. 18а, ал. 9 от АПК Ви уведомява с настоящето, че в сградата на общинска администрация Момчилград с адрес – гр. Момчилград ул. „Двадесет и шести декември” № 12, обл. Кърджали, етаж трети, стая № 23 се съхранява обявление с изходящ № 312/31.10.2023 г., с което се обявява на Неби Анъл от с. Стремци, ул. „Девети май” № 15, общ. Кърджали, обл. Кърджали, като заинтересовано лице че е изработен проект: Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ  на ПИ с идентификатор 01292.8.116 по КККР на с. Балабаново, общ. Момчилград, обл. Кърджали. С възложител Неби Анъл.

         В едноседмичен срок от настоящето уведомление можете да получите горното обявление.

                                                                ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос