Протокол на временната комисия за Одобряване и предлагане на кандидати за съдебни заседатели при Районен съд –Момчилград за мандат 2023-2027 г.

Днес, 04.12.2023г. от 12:00 часа в зала на Община Момчилград с Решение №28/ 29.11.2023 г. се проведе второ заседание на временната комисия определена от Общински съвет – Момчилград /мандат /2023-2027г./, относно  публично изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели.

На заседанието присъстваха членовете на комисията в състав:

 • Севгинар Муса-председател.
 • Красимир Бънчев-зам.председател
 • Белгин Садък-член
 • Ахмед Ахмед-член
 • Ерджан Еюб-член
 • Дженгиз Фаик-член
 • Невин Садъкова-член

Заседанието беше открито и ръководено от Севгинар Муса  – председател на временната комисия за избор на съдебни заседатели, която обяви, че на основание чл. 68, ал.5 от Закона за съдебната власт списъка на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и документи по чл.68, ал.3, т.9 са публикувани на 01.11.2023г. на интернет страницата на Общински съвет – Момчилград и предложи следния.

ДНЕВЕН РЕД:

1.Изслушване на  допуснатите кандидати за съдебни заседатели. 

Всички кандидати присъстваха лично на изслушването. Комисията проведе събеседване с кандидатите, като се даде възможност на всеки да изложи мотиви за кандидатурата си.

След изслушванията временната комисия за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели с 7 гласа „за”,   0 гласа „против”,  0 гласа „въздържали се” от 7-те присъстващи членове, прие следното

 Р Е Ш Е Н И Е :

          Предлага Общински съвет – Момчилград да определи и предложи за съдебни заседатели следните кандидати:

 • Бюнямин Салиф;
 • Сабри Салиф;
 • Хатидже Сюлейман
 • Бедие Емин
 • Ерхан Аптула
 • Хафизе Дурмуш

Севгинар Муса,

Председател на временна комисия,

 определена с Решение № 28/29.11.2023г. на Общински съвет – Момчилград.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос