Съобщение

Община Момчилград на основание чл. 129, ал.(5) ЗУТ съобщава, че в „Държавен вестник” брой  5/ 16.01.2024г. е обнародвано Решение №35 от протокол №5/ 21.12.2023г. на Общински съвет –Момчилград с което е  одобрен проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация за обект: „ ПУП- ИПР за регулационни квартали 5, 9 и 11 по плана на с. Свобода, общ. Момчилград, обл. Кърджали .

На основание чл.215 ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник” чрез Община Момчилград  до Административен съд - Кърджали .

Дирекция”УТКРЕПП”

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос