Обявление

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД  на основание чл.129 ,ал.2  във връзка с чл.150, ал.8 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите, че със заповед № РД 19-21/17.01.2024г. на Кмета на Община Момчилград е одобрена преписка  за изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) приет с Решение №2 от Протокол №1/17.01.2024 г. на ОЕСУТ-Момчилград съгласно чл. 128, ал. 8 от ЗУТУПИ II-1595 (ПИ с идент. 48996.103.51 по КККР на гр. Момчилград) и  УПИ III-1595 (ПИ с идент. 48996.103.52 по КККР на гр. Момчилград, одобрени със Заповед РД-18-275/03.05.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК), кв.113 по ПУП на гр. Момчилград, одобрен със Заповед №367/12.12.1988 г. и изменен със Заповед №100/11.05.2002 г. на кмета на Община Момчилград,образуващ нов УПИ VII51,52 ЗА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, кв. 113, като отреждането се предвижда за жилищна зона с голяма височина – Жг. Устройствените показатели: Пл. на застр. – до 80%; Кинт – до 3,0; Мин.озел. – 20%, Характер на застрояване  (Н<18м.)в условията на пар. 9 от ПЗР на Наредба №7 към ЗУТ и Решение №100 от Протокол №10/27.07.2023 г. на ОбС Момчилград.

ПУП-ИПРЗ за УПИ II-1595 (ПИ с идент. 48996.103.51 по КККР на гр. Момчилград) и УПИ III-1595 (ПИ с идент. 48996.103.52 по КККР на гр. Момчилград),кв. 113по ПУП на гр. Момчилград е част от КПИИ за обект: „Многофамилна жилищна сграда с магазин и подземни гаражи“ в новообразуван УПИ VII51,52, кв. 113 по ПУП на град Момчилград.

Съгласно чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ горната заповед подлежи на обжалване пред Административен съд в 14-дневен срок от получаване на обявлението.

Дирекция “УТКРЕПП”

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос