Обявление

На основание чл.128, ал.(3) от Закона за устройство на територията Дирекция“УТКРЕПП” при Общинска администрация- Момчилград съобщава на заинтересуваните собственици, че е изработен проект за подробен устройствен план –  план за регулация и застрояване / ПУП- ПРЗ/ за  неурегулиран поземлен имот в урбанизираната територия  на с. Балабаново, общ.Момчилград, обл. Кърджали .

Подробния устройствен план предлага за разглежданата територия разширение на действащия план на с. Балабаново, като се обособяват два нови  урегулирани поземлени имоти с отреждане за нискоетажно жилищно застрояване.

Проектът е изложен в стая 23 в сградата на Общинска администрация.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление, заинтересуваните могат да направят писмени възражения и предложения по проекта в Дирекция”УТКРЕПП”.

                                                                Дирекция”УТКРЕПП”

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос