Обявление

На основание чл.124б ал.(2)  от Закона за устройство на територията Дирекция “УТКРЕПП” при  Общинска администрация гр. Момчилград  съобщава на заинтересуваните собственици  , че  със Заповед № РД -02-15-3/ 10.01.2024г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството се разрешава  на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, изработване  на проект  на изменение на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „ Нова въздушна електропроводна линия(ВЛ) 400кV п/ст „Марица Изток” (Република България) и п/ст „ Неа Санта” (Република Гърция), одобрен със Заповед № РД-02-15-20/ 09.03.2018г. на заместник министъра на регионалното развитие и благоустройството, в обхват съгласно приложените към заданието графични материали в землищата на с. Бели пласт, с. Ястреб, с.Стремци, с. Стремово, с. Рани лист, с.Иванци, гр. Кърджали, с. Чилик, с.Невестино, с.Калинка, с. Царевец, с.Срединка, с. Енчец, с. Крайно село, с. Брош, с.Прилепци, с. Резбарци, с.Петлино, с. Опълченско, с.Македонци, с.Дъждино в община Кърджали, землищата на с. Балабаново, с. Върхари, с. Седлари, с. Садовица, с. Загорско, с. Птичар и с. Горско Дюлево в Община Момчилград, землищата на с. Старейшино, с. Светлен, с. Самокитка, с. Секирка, с. Вълчанка, с. Средско, с. Кукуряк, с.Тихомир и с. Чорбаджийско, общ. Кирково, обл. Кърджали.

На основание чл. 215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването  ѝ  по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ чрез МРРБ.

Дирекция “УТКРЕПП”

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос