Обявление

           На основание чл. 129, ал.(2) от закона за устройство на територията Дирекция „УТКРЕПП” при общинска администрация - Момчилград  обявява на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-19-46/15.02.2024г. на кмета на община Момчилград  е одобрен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и Застрояване (ПУП - ПРЗ) за УПИ ХХІІ, кв.21 по ПУП на гр.Момчилград, идентичен с ПИ с идентификатор 48996.103.102 по КККР на гр.Момчилград, общ.Момчилград. С възложител „КАРАМФИЛТРАНС” ЕООД.                                                                                                                                      

          Съгласно чл. 215  ал.4 от ЗУТ и по реда на АПК горната заповед подлежи на обжалване пред Административен съд – Кърджали в 14-дневен срок от получаване на обявлението.

Проекта е изложен в стая № 23 етаж 3 в сградата на общинска администрация Момчилград.

                                                                              ДИРЕКЦИЯ „ УТКРЕПП”

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос