Съобщение

Община Момчилград на основание чл. 128, ал. (2) от ЗУТ съобщава, че в Държавен вестник бр. 23/19.03.2024 г. е обнародвано обявление за изработен проект на подробни устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) към ел. схема за обект: „ ПУП –ПЗ (подробен устройствен план – план за застрояване) за ПИ с идентификатор 02155.10.110, по КККР на с.Багрянка, общ. Момчилград, обл. Кърджали” с цел промяна на предназначението му от”земеделска” в имот за „фотоволтаична електрическа централа и ТП”, с възложител „МИЕС” – ЕООД.

  Проектът е изложен в сградата на общинска администрация, стая №23, етаж 3.

          На основание чл. 128, ал. (5) от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр. Момчилград.

                                                                                 Дирекция”УТКРЕПП”

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос