Обявление

Община Момчилград на основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ  обявява на заинтересованите лица, че със заповед № РД-19-151/03.04.2024г. на Кмета на община – Момчилград се  разрешава на „Електроразпределение Юг” ЕАД с адрес на управление: област Пловдив, гр.Пловдив, ул. Хр. Г. Данов № 37 на основание чл.150 от ЗУТ:                                                                                                                                                                  1. Да се изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива  по чл. 150, ал. 1 от ЗУТ  със следните самостоятелни части:

-Устройствена схема (Специализирана план -схема), част „Електрическа” към ПУП-ПР.                                                                 –Технически инвестиционен проект за обект: „Кабелна линия 20 kV от ПС”Момчилград” 110/20 kV доэ нов БКТП 20/0,4 kV в ПИ с идент. 48996.501.185 по КККР на гр.Момчилград, общ.Момчилград”като същият следва да бъде съобразен с обхват на действие на ПИ с идент.48996.501.185  (УПИ ХХІІ 121 „за трафопост”).

2. Разрешавам „Електроразпределение Юг” ЕАД да изработи за своя сметка проекта за комплексен проект за инвестиционна инициатива при спазване на изискванията по т.1.

            Заповедта се намира в стая № 23, етаж трети в сградата на община Момчилград с адрес: гр. Момчилград ул. 26-ти декември № 12.

            Заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица чрез органа, издал акта, пред Административен съд - Кърджали по реда на чл. 215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ при условията и по реда на АПК.

                                                                                             Община Момчилград

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос