Съобщение

Община Момчилград на основание чл. 128, ал. (2) от ЗУТ съобщава, че в Държавен вестник бр. 34/16.04.2024 г. е обнародвано обявление за изработен проект на подробни устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) към В и К схема за обект: „Канализация за ПИ 48996.500.30, 48996.500.31, 48996.500.32, 48996.500.33, 48996.500.34, 48996.500.35, 48996.500.36 до същ. РШ на канализация в Лесопарк „Момчил юнак”, гр.Момчилград, с възложител „РОДОПАСТРОЙ” ООД.

Проектът е изложен в сградата на общинска администрация, стая №23, етаж 3.

             На основание чл. 128, ал. (5) от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр. Момчилград.

                                                                                 Дирекция”УТКРЕПП”

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос