Обявление

Община Момчилград на основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ  обявява на заинтересованите лица, че със заповед № РД-19-180/16.04.2024г. на Кмета на община – Момчилград се  разрешава на „ЕТ „СЕВА-76 СЕВАСТИЯН ЧАВДАРОВ” – представляван от собственика и управителя Севастиян Севастиянов Чавдаров с адрес на управление:  гр.Момчилград, ул. „Момчил Войвода” №12,вх.Г, ет.2, ап.3 на основание чл.150 от ЗУТ:                                                                                                                                                                 

 1. Да се изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива  по чл. 150, ал. 1 от ЗУТ  с териториален обхват УПИ ХХІ, кв.56 със следните самостоятелни части:

-Проект за частично изменение на ПУП, включващ изменение на плана за регулацияи плана на застрояване за УПИ ХХІ, кв.56 по плана на гр.Момчилград с цел отреждане за жилищно застрояване, магазини, подземни гаражи и трафопост с устройствени показатели за Жс: Н – 15м., Пл. на застр. макс 70%, Кинт макс. 2.00 и Озел. Мин. 30%.;                                                                     –Инвестиционен проект за обект: „Два броя жилищни сгради с магазини и подземни гаражи” с етапно строителство по смисъла на чл. 152, ал. 2 от ЗУТ, разположени в УПИ ХХІ „за жилищно застрояване, магазини, подземни гаражи и трафопост”,кв.56 по плана на гр.Момчилград

- ЕТАП І – Жилищна сграда с магазини №1 и подземен гараж;

- ЕТАП ІІ - Жилищна сграда №2.

2. Разрешавам  ЕТ „СЕВА-76 СЕВАСТИЯН ЧАВДАРОВ”  да изработи за своя сметка проекта за комплексен проект за инвестиционна инициатива при спазване на изискванията по т.1.

            Заповедта се намира в стая № 23, етаж трети в сградата на община Момчилград с адрес: гр. Момчилград ул. 26-ти декември № 12.

            Заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица чрез органа, издал акта, пред Административен съд - Кърджали по реда на чл. 215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ при условията и по реда на АПК.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос