Обявление

На основание чл. 128, ал.(3) от закона за устройство на територията Дирекция „УТКРЕПП” при общинска администрация - Момчилград  обявява на заинтересованите собственици, че е изработен проект за Подробен устройствен план – допълване на кадастрален план на с.Багрянка с нови поземлени имоти с пл.сн.№ 85 и 86 попадащи в УПИ І, кв.13 по действащия ПУП на с. Багрянка, общ.Момчилград, обл.Кърджали.. С възложител Фахри Мехмед Сюлейман.                                                                                                                                      

          Съгласно чл. 128 ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Момчилград.

Проекта е изложен в стая № 23 етаж 3 в сградата на общинска администрация Момчилград.

                                                                              ДИРЕКЦИЯ „ УТКРЕПП”          

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос