Обявление

На основание чл. 128, ал.(3) от закона за устройство на територията Дирекция „УТКРЕПП” при общинска администрация - Момчилград  обявява на заинтересованите собственици, че е изработен проект: План схема за електрозахранване към ПУП ИПРЗ за  УПИ VІ, кв.106 по ПУП на гр.Момчилград,  като част от инвестиционна инициатива по чл.150, ал.1 от ЗУТ. С възложител „ЛЕОНИ78” - ЕООД.                                                                                                                                     

          Съгласно чл. 128 ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Момчилград.

Проекта е изложен в стая № 23 етаж 3 в сградата на общинска администрация Момчилград.

                                                                              ДИРЕКЦИЯ „ УТКРЕПП”

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос