Повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот

На основание Решения №7 протокол №1 от заседание на ОбС-Момчилград , проведено на 30.01.2015 г., №46 от протокол №4 от 22.03.2011 г. на Общински съвет-Момчилград за продажба на имота и заповеди №259/29.06.2011г., №348/14.09.2011 г. и №РД-19-762 от 03.12.2015 г. и във връзка с чл.6,ал.1 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

О Б Я В Я В А :

І. Повторен търг с явно за продажба на общински имот, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот VІ(шест), кв.1 (първи) по действащия ЧУП на мах.Сушево, с.Груево, община Момчилград, одобрен със заповед №285 от 18.03.1964 година, целият с площ 540 (петстотин и четиридесет) кв.м, актуван с АЧОС №888/25.10.2010 г., вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№1394/27.10.2010 год . с начална тръжна цена 3200 лв., без начислен ДДС.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 21.12.2015 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да закупят тръжна документация всеки работен ден от 10.12.2015 г. до 18.12.2015 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена следва да се заплати по IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 18.12.2015 г.

За справки : тел.03631/7845

Кмет на община Момчилград: (инж.Сунай Хасан)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос