Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи

О  Б  Я  В  А

На основание чл.11 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и  разпореждане със земи от общински поземлен фонд на община Момчилград във връзка с чл.3, ал.1, т.2 и ал.3, т.1 и т.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество и заповед № РД-19-12/ 06.01.2016г. на кмета на Общината.

О  Б   Я   В   Я   В   А

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи – общинска собственост в землище с.Птичар, землище с.Соколино, землище с.Постник, землище с.Плешинци, землище с.Врело, землище с.Равен съгласно Приложение №1.

Срок за отдаване- 10/десет/години.

Специфични изисквания – до участие в търга се допускат всички заинтересовани физически  и юридически лица.

Търгът  ще се проведе на 29.01.2016г./петък/ в залата на община Момчилград , етаж ІІ от 12.00 часа.

Тръжните документи се закупуват от стая №2, етаж І на общината при цена от 10.00 лева и се подават в деловодството на общинска администрация Момчилград до 16.00 часа на 28.01.2015г.

Размер на депозита  за участие в търга – 10% от началната тръжна цена за съответния имот. Депозита се внася до 16.00 часа на 28.01.2015г. в касата на общината-стая №18,ет.ІІІ на общинска администрация Момчилград- гр.Момчилград ул.”26-ти Декември”№12.

В случай, че на търга не се явят кандидати, повторни търгове ще се проведат всяка следваща седмица, по същото време, на същото място и при същите тръжни условия.

Огледи на имотите ще се извършва след закупуване на тръжната документация  всеки ден от 8.00 часа до 17.00 часа до деня, предшестващ търга.

За допълнителна информация: телефон 3631/78-55

Кмет на община Момчилград:

/инж.Сунай Хасан/

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос